Данни за проекта

Възникване на Тревненската иконописна школа и връзките й с изкуството на Балканите XVII – XVIII в.

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Чрез въвеждане в научно обръщение на нови данни и резултати от проведените проучвания на учени от Балканите в областта на християнското изкуство от XVII – XVIII в. да се изясни произхода на ранните зографи от Трявна и връзките на тяхното изкуство с паметници от Балканите.

Специфични цели на проекта:
 Чрез проучването и публикуването на широк кръг от паметници на християнското изкуство основно от териториите на днешна Гърция, Албания и България ще се даде възможност да бъдат разгледани произведенията на ранните тревненски зографи в балкански контекст, ще се систематизират и представят на едно място максимален брой творби на тези зографи, както и чрез публикуването на резултатите ще се даде по-широка известност на основоположниците на една от най-многобройните зографски школи от поствизантийския период в България.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Работа в библиотеките на Солунския университет, Централна библиотека, Библиотека на Богословския факултет, Библиотека на факултета по Археология и история на изкуството   
Работа в Центъра за византийски изследвания – проучване а публикации и други материали, с които центърът разполага   
Провеждане на експедиции за проучване на паметници от района на Солун, Козани, Костур, Йоанина.   
Работа за Византийския музеи в Солун, прочуване на експонати от музея от периода XVII – XVIII в. Консултации с реставраторите на колекцията икони от Албания.   
Среща с водещи по темата изследователи през целия период на проучването от Солунския университет, от Центъра за византийски изследвания, от други университети и институции.   
Работа в други църковни музеи – в района на Солун, Козани, Костур, Йоанина.   
Работа в други институции – установяване на академични контакти с 10 ефория за византийски паметници, с изследователи от други университети и институти за изследвания на християнското изкуство.   
Подготвяне на съвместни публикации между членовете на екипа.   
Проучване на паметници в България – предимно икони от фондове на музеи, храмове, манастири, които са дело на първите зографи от Трявна.   
Заснемане на паметници в България.   
Работа с архивни фондове – основно с Ориенталски отдел на НБКМ, в РИМ В. Търново др.   
Извършване на анализи на икони – рентгенография, UV заснемане, реставрация и консервация.   
Проучване на паметници от Румъния – като част от двустранен договор между ВТУ и БФ Букурещ.   
Систематизиране на материалите.   
Групиране на резултатите от проучванията в България и Гърция.   
Подготвяне на електронен вариант на резултатите.   
Подготовка на електронен каталог.   
Подготовка на издание.   
гл.ас. д-р Ваня Николова Сапунджиева Преподавател
гл.ас. д-р Тодор Енчев Тодоров Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014