Данни за проекта

Нови ресурси за нашата общност

Финансираща програма: международна - друга; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е да насърчи преоткриване на ресурсите на хората с увреждания, да ги насърчи и активно да участват в живота на общността.

Специфични цели на проекта:
 1. Да се идентифицират възприятията и очакванията на хората с увреждания за техния имидж и статут в общността, за тяхното участие в живота на общността и за предпочитаните дейности, необходимата информация за подобряване на техния статус или да се чувстват включени. 2. Да се подобрят знанията и способностите на хората с увреждания да споделят своите очаквания и нужди, да работят заедно за интересите на общността, да участват активно в живота на общността и да популяризират себе си и своите ресурси в общността. 3. Да укрепи институционалния капацитет на партньорите по проекта за споделяне на методологии, насоки и учебни материали и да работи в партньорство с други частни или публични европейски институции за интересите на хората с увреждания. 4. Да разпространява и популяризира резултатите от проекта.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка на първа работна среща между партньорите в Румъния  Всички партньори
Създаване на страница във Фейсбук и уеб-страница на проекта на английски език и езиците на партньорите  Кипър, Румъния
Първа работна среща между партньорите в Румъния  Всички партньори
Вземане на решение за лого и мото на проекта  Всички партньори
Подбор на участниците, които ще бъдат включени в проучването и в тренингите – 4 национални фокус групи  Всички партньори
Всички партньори изпращат обратна връзка до румънските партньори за въпросите в анкетата  Всички партньори
Румънските партньори изпращат на всички останали финалния вариант на анкетната карта и темите за събиране на информация с друг тип инструментариум  Румъния
Провеждане на изследователските проучвания в 4-те национални фокус групи  Всички партньори
4 национални изследователски доклада за Вижданията на хората с увреждания относно техния статус и потребности в обществото  Всички партньори
Общ европейски доклад за Вижданията на хората с увреждания относно техния статус и потребности в обществото  Румъния
Подготовка на тренинг сесиите с целевата група  Всички партньори
Първа национална тренинг сесия с целевата група  Всички партньори
Втора национална тренинг сесия с целевата група  Всички партньори
Подготовка на първи междукултурен уъркшоп и втора работна среща на екипите по проекта – домакин България  България
Провеждане на първи междукултурен уъркшоп и втора работна среща на екипите по проекта – домакин България  Всички партньори
Междинен отчет  Всички партньори
Подготовка на втори междукултурен уъркшоп и трета работна среща на екипите по проекта – домакин Румъния  Румъния
Провеждане на втори междукултурен уъркшоп и трета работна среща на екипите по проекта – домакин Румъния  Всички партньори
Подготовка на трети междукултурен уъркшоп и четвърта работна среща на екипите по проекта – домакин Турция  Турция
Провеждане на трети междукултурен уъркшоп и четвърта работна среща на екипите по проекта – домакин Турция  Всички партньори
Подготовка на четвърти междукултурен уъркшоп – домакин Кипър  Кипър
Провеждане на четвърти междукултурен уъркшоп – домакин Кипър  Всички партньори
Подготовка на материали за Ръководство за хора с увреждания с методи, решения и добри практики за активно участие в обществения живот  Всички партньори
Подготовка на финална работна среща на екипите по проекта – домакин Кипър  Кипър
Публикуване на Ръководство за хора с увреждания с методи, решения и добри практики за активно участие в обществения живот  Всички партньори
Провеждане на финална работна среща на екипите по проекта – домакин Кипър  Всички партньори
Оценка на проекта и подготовка на Финалния отчет по проекта  Всички партньори
Публикуване на резултатите от проекта в уеб-сайтовете на институциите, в страницата на проекта във Фейсбук и в националните/местни медии   Всички партньори
Финален отчет   Всички партньори
доц. д-р Соня Георгиева Будева Преподавател Ръководител
проф. дн Байко Петков Байков Преподавател Член на екипа
доц. д-р Милена Христова Йоргова Преподавател Член на екипа
гл.ас. д-р Теодора Ангелова Тодорова Преподавател Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014