Данни за проекта

Институции на знанието в Европа в началото на Новото време

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е изследването на типовете образователни институции в началото на Новото време и последващите промени в следния ред: 1) Университетът – институционална криза, начини на формиране на преподавателски състав, отношенията между университета и църквата, университета и бизнеса; 2) Академиите – съревнованието с университетите, патронажът като културен феномен и престиж; 3) Школите – начин на съществуване; 4) Частното образование – статус на жената в епохата на хуманизма, три типа роли – домакиня, образована жена и жена-майка. Възпитанието на децата. 5) Езотеричното знание – народните вярвания, форми на маргинално знание с етническа основа. Целите на проекта се реализират чрез синхронен и диахронен анализ на образователните практики на епохата.

Специфични цели на проекта:
 
проф. дн Вихрен Янакиев Бузов Преподавател Ръководител
доц. д-р Нора Иванова Божилова Преподавател Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014