Данни за проекта

Полова диференциация в академичната среда

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Основната цел на проекта е да се проследи половото разпределение в академичните среди.

Специфични цели на проекта:
 – да се установи наличието или отсъствието на полова сегрегация по области на науката и причините за нея; – да се проследи средния брой години, необходими на жените и на мъжете да напреднат в кариерата (по степен), да се проследят нивата на академично израстване и професионална реализиация; – да се проследи има ли разлика в заплащането според пола и длъжността; – да се анализира относителния брой жени и мъже на академични и административни позиции за вземане на решения (напр. ректори, декани, академици и член-кореспонденти, комисии на НАОА и др.).
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на емпирично проучване: – изготвяне и разпространение на анкетни карти; провеждане на интервюта, дискусии, фокус-групи; – посещения за обмяна на опит по темата на проекта в Румъния (Яш и Букурещ) и Сърбия (Университет в Ниш); – обработка и анализ на събраната информация.19Членовете на колектива
Кръгла маса „Полова диференциация в академичната среда“: – изготвяне на програма и план за провеждането на кръгла маса (разпространение на покана за участие, популяризация на форума в сайтове за конференции, изяви в медиите по темата – радио, телевизии); – събиране на материали от участниците в кръглата маса (подготовка на реферирани публикации); – предаване на готовите материали в университетското издателство за печат.912Членовете на колектива
Създаване на „Лаборатория за приложна академична етика“: – планиране на дейността на лабораторията; – планиране на необходимото за дейността оборудване; – изготвяне на график за работното време и дейността на лабораторията, подготовка на анкетни карти, въпросници, популяризация на дейността чрез сайта на ВТУ и други медии.1318Членовете на колектива
Провеждане на международна научна конференция: – изготвянето на програма и план за провеждането на конференция; – събиране на материали от участниците в конференцията; – предаване на готовите материали в университетското издателство за печат.1618Членовете на колектива
Управление на проекта: – организиране и координиране на членовете на екипа за провеждането на заложените в проекта дейности; – изготвяне на финансови отчети на всеки етап; – изготвяне на финален финансов отчет.124Ръководител на колектива
гл.ас. д-р Деница Василева Узунова Преподавател Ръководител
гл.ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева Преподавател
Венцислав Милков Георгиев Служител
Пепа Иванова Петкова Служител
Ивелина Тодорова Стоева Служител
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014