Данни за проекта

Концептуализация на формите на социално унаследяване при децата от 3 до 8-годишна възраст

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Общата цел на изследването е да бъде предложен подход за превенция и ранна интервенция в контекста на уменията за живот, в зависимост от социалната среда, в която детето се социализира.

Специфични цели на проекта:
 • Систематизиране и доизясняване на съществуващите виждания по отношение на социалното унаследяване; • Да се създаде профил на съвременното българско семейство като предавани нагласи, стереотипи и отношение към социалното (може би посредством избор на няколко начални курса, в които класните ръководители са идентифицирали различна училищна успеваемост и умения за социализация – след което да се излъчат и за норма да се приеме тези, които не са нито изявени, нито девииращи и да се изследват семействата); • Да се идентифицират вероятните отклонения от стандартното семейство като съдържание на нагласите, възприятието за живота и Другите; • Да се разработи алгоритъм и методология за предициране на евентуални девиации и риск от отпадане от образователната система във връзка с индикатори в семейството. Това да допринесе за разрешаването на ключови методологически затруднения при работата със семейството в образователните структури; • Да се постигне широко обществено разпространение на резултатите по проекта.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Анализ на разглеждания проблем: - Събиране на информация във връзка със социалното унаследяване; - Задълбочен анализ на литературата и прецизиране на понятието; - Изготвяне на полуструктурирани интервюта за специалисти.  Членовете на колектива
Определяне и привличане на извадката: - Категоризиране на водещите отклонения във връзка със социализацията; - Прецизиране на факторите, които са образуващи съответните категории; - Привличане на участниците в изследването. Финално определяне на нужните методики и форма на провежданите със семействата интервюта.  Членовете на колектива
Същинско изследване: - Изследване на семействата; - Изследване на децата.   Членовете на колектива
Изследване сред студенти: - Изследване на студенти; - Изследване на семействата на студенти.   Членовете на колектива
Интерпретация и анализ на получените данни   Членовете на колектива
Публичност и разпространение на резултатите: - Изготвяне на интернет сайт; - Организиране на конференция; - Изготвяне на доклад-предложение до ангажирани министерства.  Членовете на колектива, IT специалисти ВУЗ, Катедра „Психология”
ас. д-р Манол Николов Манолов Преподавател Ръководител
гл.ас. д-р Иван Стойков Стоянов Преподавател Член на екипа
ас. д-р Златинка Костадинова Георгиева Преподавател Член на екипа
ас. Петя Иванова Трифонова-Димитрова Преподавател Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014