Данни за проекта

Общи цели на проекта:
 Проектът предлага обучение за допълнителна квалификация чрез придобиване на нови и разширяване и допълване на получените вече професионални знания. Той има културно съдържание и сравнява общите и специфичните особености през XVIII - XIX в. в историята и културата на двата балкански народа. Програмата е предназанчена основно за студенти, докторанти и магистри, имащи подчертан интерес към новгръцкия език, историята и културата на Гърция и България.

Специфични цели на проекта:
 - Проучване на материали, книги, ръкописи, посещения в библиотеки на селища, свързани с програмата; - Културни изяви, организирани от БИЦ "Гръцки език и култура"; - Изготвяне на курсови работи по определни теми на двата езика; - Участие в международна конференция "Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока", организирана от катедра 'Класически и източни езици и култури' на Филологически факултет на ВТУ.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Среща с генералния директор на Блготворителна фондация "Ал. Онасис" за Програмата.   
Провеждане на първа работна среща за формиране на екипите (за всяка от трите години за изпълнението на програмата). Съгласуване на дългосрочната образователна програма. Разпределение на задачите за 1, 2 и 3 година от Програмата.    
Работа в библиотеки, архиви и музеи в страната - Проучване на материали по Програмата. Издирване, селектиране на документи. Проучване, събиране и превод на материали при посщение в Атина, Атинския университет и библиотеката на фондация "Ал. Онасис"   
Подготовка за печат и публикуване на сборник с докладите.   
Изготвяне на доклади, курсови работи по темите от Програмата по двата езика. Връчване на сертификати на завършилите успешно курса.   
Подобряване на материалната база за научноизследователска работа (закупуване на техническо обурудване)   
Закупуване на научна литература по разработваната проблематика.   
Проучвания за документация и материали по Програмата в Румъния и гърция. Посещение на музеи и библиотеки в Букурещ, Атина.   
Работа в музеи и библиотеки, архиви във Велико Търново, Троян, Свищов, Варна. Събиране и превод на материали.   
доц. д-р Димитриос Йоаннис Румпос Преподавател Ръководител
доц. д-р Владимир Николаев Владов Преподавател Член на екипа
гл.ас. д-р Елени - Курмандзи Преподавател Член на екипа
Марияна Василева Аврамова Служител Член на екипа
Данка Борисова Чалъкова Външен Технически секретар
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014