Данни за проекта

Научно списание „Проглас”

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Проектът цели издаването на редовните две книжки на научното списание „Проглас“ в книжен (ISSN 0861-7902) и електронен (ISSN 2367-8585) вариант

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Издаване на редовните две годишни книжки на научното списание „ПРОГЛАС“ в книжен (ISSN 0861-7902) и електронен (ISSN 2367-8585) вариант.   
доц. д-р Даниела Божидарова Константинова Преподавател Член на екипа
доц. д-р Владислав Владков Маринов Преподавател Член на екипа
проф. д-р Илиана Павлова Колева Преподавател Член на екипа
проф. д-р Николина Славчева Бурнева Преподавател Ръководител
проф. д-р Елена Колева Налбантова Преподавател Член на екипа
доц. д-р Полина Валентинова Цончева Преподавател Член на екипа
гл.ас. д-р Павел Стефанов Петков Преподавател Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014