Данни за проекта

Електронната медийна среда – в условията на преход и цифровизация: 1999 – 2012 г.

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 1.Създаване на общ теоретичен модел за описание на развитието и промените в електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация в периодите 2001-2006 г. и 2007-2010 г. Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади български учени в областта на медиазнанието, социологията, теориите на маркетинга и рекламата. 2.Създаване на система от интегрални социологически индикатори за изследване на динамиката и поведението на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в периода 2001-2006 г., които подлежат на емпирична проверка. Създаване на система от комплексни индикатори, основаващи се на емпиричната социология, маркетинга, медиаанализите, социалната психология и др. за изследване на динамиката и поведението на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в периода 2001-2006 г., които подлежат на емпирична проверка. 3. Създаване на система от интегрални социологически индикатори за изследване на динамиката и поведението на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в периода 2007-2010 г., които подлежат на емпирична проверка. Създаване на система от комплексни индикатори, основаващи се на емпиричната социология, маркетинга, медиаанализите, социалната психология и др. за изследване на динамиката и поведението на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в периода 2007-2010г. , които подлежат на емпирична проверка. 4. Осъществяване на научно изследване (теоретичен и аналитичен модел) и фактологична база данни, които имат приложение за осъществяване на медийната политика на страната в условията на преход и цифровизация. Създаване на аналитичен модел за по-задълбочено описание на възможното поведение на аудиторията в национален и регионален план, които се разглеждат в посочените два периода. 5. Създаване на система от комплексни индикатори, които се основават на емпиричната социология, медиаанализите, маркетинга, рекламата, социалната психология и др. за измерване на медийното поведение, ценностни нагласи и жанрови предпочитания на радио и телевизионната аудитория в национален и регионален план в посочените два периода, които подлежат на емпирична проверка. Създаване на система от комплексни индикатори, които се основават на емпиричната социология, медиаанализите, маркетинга, социалната психология и др. за измерване на актуалното състояние на медийния пазар в национален и в регионален план, динамиката в рейтинга на програмите и пазарните дялове на електронните медии в национален и в регионален план в посочените два периода, които подлежат на емпирична проверка. 6. Създаване на система от социологически индикатори за дълбочинно измерване на медийното поведение, нагласи и ценностни ориентации на радио и телевизионната аудитория по основните въпроси, които подлежат на емпирична проверка в условията на преход и цифровизация. 7. Създаване на значителен по обем информационен масив от емпирични социологически данни, които описват електронната медийна среда в РБългария по видове, профили, аудитория, отделни програми, рейтинг и пазарен дял. 8. Създаване на аналитични разработки за съвременното развитие на електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация – в европейски контекст. Осъществяване на социологически анализ на съвременните модели на медийно поведение в условията на настъпваща цифровизация. 9. Създаване на система от социологически индикатори по въпросите на медийното поведение, нагласи и ценностни ориентации на радио и телевизионната аудитория, които подлежат на емпирична проверка. Създаване на значителен по обем информационен масив от емпирични социологически данни, описващи радио и телевизионната аудитория в РБългария като обем, териториално разположение, профили, поведение, нагласи, стереотипи и ценности- в условията на преход и цифровизация. 10. Осъществяване на научна разработка (теоретичен и аналитичен модел) и фактологична база данни, които имат приложение в осъществяване на медийната политика на страната в условията на преход и цифровизация. 11. Създаване на значителен по обем информационен масив от емпирични социологически данни, описващи радио и телевизионната аудитория в РБългария като обем, териториално разположение, профили, поведение, нагласи, стереотипи и ценности – в условията на преход и цифровизация. Компютърна обработка на събраните емпирични данни. 12. Създаване на аналитични разработки за развитието на електронната медийна среда в РБългария в периода 2001-2012 г. Осъществяване на научна разработка (теоретичен и аналитичен модел) и фактологична база данни, които имат приложение в осъществяване на медийната политика на страната в условията на преход и цифровизация. Създаване на аналитичен модел за по-задълбочено описание на възможното поведение на аудиторията в национален и регионален план, които са дефинирани и изследвани в рамките на проекта. Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади български учени в областта на медиазнанието, социологията, теориите на маркетинга и рекламата. 13. Стимулиране на продължаващи изследвания на основните тенденции и промени в развитието на електронната медийна среда у нас, както и на динамиката и възможните трансформации на радио и телевизионната аудитория в условията на преход и ицфровизация. Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади български учени в областта на медиазнанието, социологията, теориите на маркетинга и рекламата.

Специфични цели на проекта:
 
проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева Преподавател Ръководител
проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ Преподавател Член на екипа
проф. дн Милко Димитров Петров Преподавател Член на екипа
гл.ас. д-р Георги Николов Игнатов Преподавател Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014