Данни за проекта

Телевизията в България: 1954 – 2012 г. Програми – журналистика – регулация – нови медии

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 1. Разработване на цялостен историко-теоретичен модел на телевизията в България: 1954-2014 г. в контекста на програмите – журналистиката – регулацията – новите медии. Публикуване на електронен носител на монографията: "Телевизията в България:1954-2014 г. Програми – журналистика – регулация – нови медии". Създаване на система от интегрални медийни индикатори.Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади учени в областта на медиазнанието, медийната история, медийната социология, новите медии. 2. Разработване на методика за провеждане на качествено изследване на историческата памет, медийните потребности и нагласи на националната ТВ аудитория. Създаване на бази данни за дълбинните нагласи на зрителите към българската телевизия и новия цифров дневен ред. 3. Провеждане на кръгла маса в СУ "Св.Климент Охридски" на тема "Българската телевизия – медийно поведение и потребление". Дискусия със студенти и медийни експерти. 4. Провеждане на кръгла маса във ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" на тема "Българската телевизия – медийно поведение и потребление". Дискусия със студенти и медийни експерти. 5. Научни публикации в сп. Медиите на 21 век www.new.media21.eu от монографията "Телевизията в България: 1954-2014г. Програми – журналистика – регулация – нови медии". Създаване на възможности за научно и кариерно израстване на млади учени. 6. Създаване на методика за провеждане на национално изследване на медийните потребности и нагласи на националната ТВ аудитория.

Специфични цели на проекта:
 
проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ Преподавател Ръководител
проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева Преподавател Член на екипа
проф. дн Милко Димитров Петров Преподавател Член на екипа
доц. д-р Христина Атанасова Христова Преподавател Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014