Данни за проекта

Пресата – в условията на интернет и новите медии

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 1. Създаване на електронно списание за медийни анализи, изследвания и критика като научен форум за изследвания на пресата и електронните медии. Развитие на Медиите на 21 век www.newmedia21.eu като електронно списание и медиен форум за млади учени. 2. Публикуване на научна монография на тема"Качествената журналистика в епохата на интернет". Възможности за развитие на млади изследователи. 3. Провеждане на кръгла маса на тема "Иновации в бизнес модела на качествения вестник". Дискусия със студенти и медийни експерти. 4. Публикуване на научна монография на тема "Медиите в Европа.Традиционни и онлайн". Възможности за развитие и научно израстване на млади изследователи. 5. Провеждане на кръгла маса на тема "Вестникът, интернет и новите медии". Дискусия със студенти и медийни експерти. Възможност за развитие на млади изследователи. 6. Провеждане на представително социологическо изследване на националната аудитория на пресата като нагласи, стереотипи и потребности. Бази данни за състоянието, тенденциите и перспективите на националната аудитория на пресата. 7. Провеждане на кръгла маса на тема "Аудиторията на пресата – нагласи, стереотипи и основни тенденции". Дискусия със студенти и медийни експерти. Възможност за развитие на млади изследователи.

Специфични цели на проекта:
 
проф. дн Милко Димитров Петров Преподавател Ръководител
проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ Преподавател Член на екипа
проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева Преподавател Член на екипа
гл.ас. д-р Георги Николов Игнатов Преподавател Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014