Данни за проекта

Проблеми на националната и корпоративната сигурност

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът има за цел да пренасочи интереса на изследователската общност по проблемите на сигурността във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от проблемите на международната сигурност и Балканите към тези на националната и корпоративната сигурност. Това се налага не заради решаване на проблемите или отслабване на предизвикателствата в тази област, а защото търсим по-сериозна връзка на научните изследвания с учебния процес, а именно това изисква да се обърнем към темите за националната и корпоративната сигурност. Сигурността на държавата срещу вътрешни и външни заплахи, сигурността на общностите в контекста на етническите отношения, престъпността, корупцията и нелегалната миграция, и гарантирането на сигурност на фирмите и организациите води със себе си не по-малко актуални проблеми, отколкото международната проблематика и е с по-голямо значение за възпитаниците на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ в ПН 9.1 Национална сигурност, които ще решават такива задачи. Основна роля в проекта има екип от Центъра за трансгранични изследвания, който има изградено партньорство с научни структури от Сърбия, Румъния и Русия. Програмата предвижда организиране на представителни международни научни конференции и публикуване на резултатите в сборници. Поредицата на Философски факултет „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ (ISSN 2335-0056) изигра своята роля, защото в тях са обхванати почти всички важни теми и контексти на международната сигурност на Балканите. Време е да се постави началото на нова поредица по проблемите на националната и корпоративната сигурност.

Специфични цели на проекта:
 Целта на настоящия проект е да се концентрира теоретичния интерес върху нов комплекс от проблеми, свързани с националната и корпоративната сигурност – сигурността на държавата и нейните институции срещу вътрешни и външни заплахи, сигурността на общностите в аспекта на етническите отношения, заплахите от нелегалната миграция, престъпността, ръста на корупцията и разпада на държавност, кризата на корпоративната сигурност. Важна наша цел е и съчетаването на подходите на философските и социалните науки и науките за сигурността в анализ на актуалните проблеми на социалното развитие и преодоляването на кризи у нас и в сравнителен план в съседните страни. Сред целите продължава да стои и обвързването на обучението с преподаването на специалност „Национална сигурност“ и магистърската програма „Политология. Дипломация и национална сигурност“. Идеята ни е около тези научни изследвания да се конституира и състава за нови магистърски програми в ПН 9.1, както и да се разшири сътрудничеството с други научни групи в страната и в чужбина.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на изследвания и подготовка на научни форуми38-
Участие в VI Международна научна конференция по политически науки "Политическия и икономическия хаос в съвременната епоха" 20-23.06.2019 г.66-
Участие в международната философска школа в Зайчар, Сърбия на тема "Свобода и сигурност"88-
Провеждане на Международна научна конференция "Проблеми на нацоналната и корпоративната сигурност" и издаване на сборник911-
    
доц. д-р Цвета Тодорова Маркова Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Вихрен Янакиев Бузов Преподавател Член
проф. д-р Георги Василев Камарашев Преподавател Член
гл.ас. д-р Анна Маринова Иванова Преподавател Член
Пепа Иванова Петкова Служител Член
Ивелина Тодорова Стоева Служител Член
Йолина Николаева Василева Студент Член
Росен Стефанов Велинов Студент Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014