Данни за проекта

Създаване на устойчив механизъм за специализирана научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 В основата на проектното предложение лежи идеята за реализиране на дейности, свързани със създаване на устойчив механизъм по компенсиране липсата на специализирани форуми за научна изява и анонсиране на научните постижения на докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В центъра на проекта са поставени докторантите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и начините за осигуряване на тяхната самостоятелна изява като група с научен потенциал. Основни акценти: - Ангажиране вниманието на академичната общност от ВТУ с обучението, изследванията и изявата на докторантите. – Провеждане на Първа общодокторантска научна конференция на младите учени във ВТУ и утвърждаването й като ежегоден научен форум. – Възстановяване на издавания във ВТУ през 80-те години Аспирантски сборник със заглавие „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. – Публикуване на Докторантския сборник в реферирани бази данни и утвърждаването му като специализирано издание на младите учени. - Разгръщане на научноизследователската и образователната дейност на ВТУ с фокус към обучаваните във ВУ докторанти и утвърждаване престижа на институцията.

Специфични цели на проекта:
 - Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ за обучение на докторанти чрез реализиране на структуроопределящи в научноизследователската, международната и издателската област прояви и дейности. - Утвърждаване на традиционна форма и платформа за академичен диалог между докотрантите, обучавани във от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. - Разгръщане на научния потенциал на младите изследователи с различен научен профил в междудисциплинарни и междууниверситетски проекти, изследвания и публикации. - Организиране на Първа общодокторантска научна конференция във ВТУ, която да се превърне в традиционен форум за перманентна изява на младите учени. - Изработване на сборник с материалите от форума и публикуването му във връзка с съвременните изисквания за наукометрични данни и неговото индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. - Съдействие за обвързване на образованието с перспективни научни идеи чрез привличане на студенти и постдокторанти в екипа. - Осигуряване на възможност за поддържане на многогодишните контакти с академичните общности на ВУ и научните институти от Балканите, Централна и Източна Европа на ниво докторанти.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на първата работна среща за формиране на екипи за изпълнението на проекта. Съгласуване на дългосрочната програма. Разпределение на задачите за проекта.45-
Съставяне на Програмен комитет за организиране на Първа общодокторантска научна конференция.49-
Организация, подготовка и провеждане на Първа общодокторантска научна конференция.410-
Провеждане на втора работна среща за съставяне на Редакционна колегия и Редакционен комитет на Докторантския сборник.46-
Работна среща на Редакционната колегия на Докторантския сборник за избиране на рецензенти.46-
Анонимно рецензиране на материалите за сборника.410-
Подготовка за печат и публикуване на сборник (книжно тяло и електронен вариант) с материали от конференцията като реферирано издание.412-
Създаване на екип за изработване на електронни и уеб базирани бази данни, което след приключване на проекта ще бъдат достъпни на страницата на ВТУ.412-
Обособяване на специализиран кабинет, оборудван с техника, за обслужване на организираните ежегодни общодокторантски конференции. 512-
Изработване на мултимедийни продукти за целите на обучението на докторантите във ВТУ и популяризиране на резултатите от Първата общодокторантска науча конференция.512-
проф. д-р Людмила Цанкова Иванова Преподавател Ръководител
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател Член
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател Член
доц. д-р Марина Теофилова Теофилова Преподавател Член
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател Член
доц. д-р Мая Йорданова Русева Преподавател Член
гл.ас. д-р Стефка Петрова Кънчева Преподавател Член
ас. Илмира Мирославова Илиева Преподавател Член
Хасан Хюсеинов Хасанов Служител Член
проф. д-р Антон Веселинов Гецов Преподавател Член
Веско Христов Мънков Докторант Член
Цветелина Петкова Петкова Служител Член
Борислава Илиева Иванова Докторант Член
Зорница Валентинова Вичева Докторант Член
Диана Стефанова Вацова Докторант Член
Десислава Милкова Димитрова Докторант Член
Иво Димитров Тодоров Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014