Данни за проекта

Създаване на информационно-образователен център за дигитализация към информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Проектът е инфраструктурен и има за цел създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране и сканиране на стари печатни издания и специални материали към ИБИК на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и научна литература, пряко свързана с образователния процес. Фондът на най-старите редки и ценни издания, които библиотеката на ВТУ съхранява, наброява повече от 250 старопечатни книги и около 20 периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г. С цел да се осигури и улесни достъпът на повече изследователи до неговите ценни издания, както и те да бъдат съхранени, се налага цялостната му дигитализация. Основни акценти:-Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали.- Дигитализиране на фонда от старопечатни книги и периодични издания, притежание на УБ. - Осигуряване на техническа възможност за перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни.- Възможност за трайно въвеждане на четирите основни направления на дигитализацията в сферата на ВО и съхраняване на световното културно наследство – проектноориентирана дигитализация, дългосрочно дигитално архивиране; дигитализация, възлагана от външни потребители и дигитализация, свързана с публично-частни партньорства (напр. с издателства, Europeana, библиотеки и др.).

Специфични цели на проекта:
 - Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ чрез реализиране на инфраструктурен проект за създаване на Информационно-образователен център за дигитализация, който да допринесе за развиване на научноизследователската, образователната, международната и издателската дейност. - Внедряване на система за дългосрочно дигитално архивиране, за сканиране на ръкописи, стари печатни издания и специални материали във връзка с научната и обучителната дейност във ВТУ. - Създаване на широк екип от учени, изследователи, преподаватели с различен научен профил, към който ще бъдат включени студенти, докторанти, постдокторанти и служители. - Дигитализиране на фонда от редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г., притежание на библиотеката на ВТУ, с цел тяхното съхранение и предоставяне на възможност за научното им изследване и използването им като образователен продукт. - Осигуряване на възможност в научноизследователската дейност и образователните програми на ВУ да се въведат трайно крайните продукти от реализацията на проекта. - Осигуряване на техническа възможност за предстоящото перманентно дигитализиране на колективните монографии, издания на ВТУ, във връзка със съвременните изисквания за наукометрични данни и за тяхното индексиране в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Първично техническо комплектоване на Информационно-образователен център за дигитализация към ИБИК на ВТУ: – закупуване на специализиран цветен скенер с ръчно прелистване за сканиране на документи с размер до формат А3.38-
Инсталиране на софтуерен продукт, съвместим със специализирания цветен скенер с ръчно прелистване за сканиране на документи с размер до формат А3, както и с електронния каталог на Университетска библиотека, чрез който дигиталните копия на старопечатните книги и периодични издания да бъдат достъпни за свободно ползване.48-
Осигуряване и ремонт на помещение за Инфорционно-образователен център по дигитализация и неговото оборудване предвид специалното му предназначение.48-
Формиране и обучение на екип за функционирането на Информационно-образователния център за дигитализация.410-
Сканиране на титулните страници на редките, ценни и старопечатни книги и периодични издания от пълния каталог на фонда с цел публикуването на дигитален каталог на уеб страницата на ИБИК.512-
Начало на цялостната дигитализация на притежаваните от Университетска библиотека редки, ценни и старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1745 до 1878 г. и въвеждане на дигитализираните издания в уеб страницата на ИБИК.1012-
Начало на системна дигитализация на тематичните сборници, публикувани от УИ "Св. св. Кирил и Методий" и въвеждане на дигитализираните издания в уеб страницата на ИБИК.1012-
Начало на дигитализацията на съхраняваните в УБ книги и периодични издания, излизали в периода след 1878 до 1944 г. 1624-
Начало на дигитализиране на османски документи, съхранявани в УБ и в регионални и държавни архиви (Добрич, Силистра, Велико Търново)1624-
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Ръководител на екипа
Даниела Стефанова Върбанова Служител Член
Валя Минкова Димитрова Служител
Милена Йорданова Игнатова Служител
Хасан Хюсеинов Хасанов Служител
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател Член
доц. д-р Марияна Иванова Николова Преподавател Член
доц. д-р Надежда Найденова Христова Преподавател Член
Миляна Милиянова Малева Студент Член
Полина Лъчезарова Петрова Студент Член
Диана Стефанова Вацова Докторант Член
Десислава Милкова Димитрова Докторант Член
Десислава Радославова Вутова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014