Данни за проекта

Научният и образователният потенциал на Катедра „География“ – 35 години история, приемственост и академичност

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 В условията на постиндустриално общество, непрекъснато и динамично променящи се изисквания към научния и образователния потенциал на нацията, безспорно е важен академичният вектор на развитие и разширяването на научно-изследователския хоризонт. Глобализацията като комплексен процес, породен от приложението на информационните технологии, необходима фаза в технологичното обновление на света, която трансформира цялостно социалната и стопанската структура и взаимодействията между социалните субекти, променя антропогенните дейности и начин на живот, води до планетарни промени в политиката, икономиката, социума, образованието, науката, културата и др. На фона на глобализационната картина все повече нараства значимостта на човешкия научен и образователен капитал, който до голяма степен детерминира съвременната житейска картина, която изисква нейното наблюдение и изследване, анализ и синтез, оценяване и интерпретиране на интегративния информационен поток в полза на човешкото общество. Рефлексията на един академичен антропогенен вектор в лицето на една катедра и познаването същността на хронологичните, хорологичните и холистичните измерения на географската наука и образователния потенциал като цялостна тенденция в съвременното развитие, произтича от модела и конструкта на съвременното постиндустриално общество. Предлаганият научно-изследователски проект е с акцент върху теоретичната и приложната ценност на академичното научно и образователно познание на преподавателите, докторантите и студентите от Катедра „География” през призмата на миналото, настоящето и бъдещето – 35 години в университетска среда на история и приемственост, идеи и опит, личности и устойчивост, научно-изследователска продуктивност, академично развитие и мултиплицираност на локално, регионално, национално и глобално ниво. Актуалността е обусловена от 35 –те години на многопластова научна и образователна среда на динамичност и противоречивост, на традиции и иновации, на предизвикателства и приоритети, които са обект на заявения изследователски интерес.

Специфични цели на проекта:
 Изследователските цели на проекта се заключават в следното: - изследване, проучване и събиране на историческата памет – факти, документи, традиции и иновации, както и съвременните научно-образователни продукции от спецификите в пространството и времето на академичното научно и образователно ядро от човешки ресурси на Катедра „География”; - систематизиране и концентриране на конкурентноспособни и качествени научни и образователни ресурси от изследвания; - обобщаване, синтезиране, анализиране и оценяване на теоретични и емпирични данни и изследователски проекции до научен продукт, приложим в обучението в академична образователна среда. За реализацията на поставените цели са конкретизирани следните задачи: - да се създат научни продукти с тематична насоченост към научната и образователната среда на природната, обществената и училищната география; - да се изработят рекламни материали, посветени на 35 години Катедра „География”; - да се усъвършенства стимулираща и подкрепяща академична комуникационна среда между преподаватели, докторанти и студенти в географската университетската общност, позволяваща различни форми и начини на ефективно и резултатно академично общуване; - да се организират и проведат научни, научно-практически форуми и художественотворчески инициативи по въпросите на географските изследвания и образование; - да се популяризират и мултиплицират резултатите от научните и образователните изследвания на международно и национално ниво от научни прояви чрез публикуване на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of Science.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организиране и провеждане на информационен семинар за същността, целите и задачите, дейностите по проекта33-
Уъркшоп „Научни и образователни предизвикателства пред младия изследовател”33-
Изработване на рекламни материали „35 – години катедра ГЕОГРАФИЯ”34-
Участия в международни и национални научни прояви – публикуване на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of Science; 1st International Istanbul Geography Congress66-
Организиране и провеждане на културни мероприятия със студенти и докторанти. Среща на поколенията - Първи випуск, специалност "История и география"35-
Кръгла маса „Личности в научно-географски проекции и образователни нюанси – юбилеи, годишнини, предшественици” - представяне на випуските на преподаватели от Катедра "География", завършили ВТУ310-
Организиране на научна конференция „35 ГОДИНИ ГЕОГРАФСКА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“1111-
проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Атанас Харалампиев Дерменджиев Преподавател Член
проф. д-р Румен Христов Янков Преподавател Член
доц. д-р Петя Димитрова Събева Преподавател Член
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов Преподавател Член
доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов Преподавател Член
доц. д-р Николай Симеонов Мончев Преподавател Член
гл.ас. д-р Мария Петрова Петрова Преподавател Член
гл.ас. д-р Мариела Иванова Некова Преподавател Член
гл.ас. д-р Мартин Викторов Дойков Преподавател Член
гл.ас. д-р Поля Йорданова Стойкова Преподавател Член
ас. д-р Боянка Маринова Димитрова Преподавател Член
ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова Преподавател Член
Евгени Петков Коев Докторант Член
Йордан Георгиев Георгиев Студент Член
Марина Николаева Сапунджиева Студент Член
Иван Руменов Димитров Студент Член
Дария Димитрова Тошкова Студент Член
Йордан Стефанов Миновски Студент Член
Мирослав Павлинов Макавеев Студент Член
Преслав Георгиев Иванов Студент Член
Любослав Миленов Йорданов Студент Член
Ирена Димитрова Радева Докторант Член
Веселин Георгиев Керемедчиев Докторант Член
Пенка Андреева Попова Докторант Член
Кристиана Добромирова Добрева-Станкова Докторант Член
Петя Георгиева Кънчева Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014