Данни за проекта

Създаване и издаване на електронно списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Настоящият проект ще осигури финансиране за разработване на виртуална платформа (сайт) на е-списание за научни изследвания в областта на образованието и проблемите на квалификацията на педагогически специалисти от различни профили, посочени в Наредба №12 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти (в сила от 2016г.). Предназначено е за широк кръг учени и изследователи, учители, директори, специализанти, докторанти и студенти (от професионалните направления на област 1. Педагогически науки). Списанието предлага рубрики за научни и практико-приложни изследвания: теоретични научни изследвания, методика на обучението по ..., "Новатори в образованието" (иновации в образованието и управлението), апробирани резултати от педагогически изследвания, рецензии на книги и учени, и др.

Специфични цели на проекта:
 Основна цел: създаване на електронна платформа за популяризиране и систематизиране на резултати от научно-приложни изследвания в областта на педагогическите науки, науките за образование, продължаващо образование и педагогическата практика. Цели се още: удовлетворяване професионалния стремеж на педагогическите специалисти към повишаване на квалификацията и подпомагане кариерното им развитие; обвързване на висшето образование с продължаващото образование за "Учене през целия живот"; осигуряване бърз достъп до публикациите; издигане престижа на ДЕПОК и ВТУ. Конкретните задачи за постигане на целите са: 1. Закупуването на компютърна конфигурация. 2. Теоретично изследване на визията, ролята и функциите на електронните списания. 3. Разработване на стратегия, подходи и модели на е-списание "Образование и квалификация". 4. Апробация на концептуално-технологичните модели и практическо реализиране: издаване на първия брой на е-списание "Образование и квалификация".
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
    
Създаване на стратегия, подходи и теоретични модели в резултат на обобщаващи резултати от теоретичните изследвания13-
Разработване на модел на сайт на е-списание "Образование и квалификация" на ДЕПОК на ВТУ (визия, дизайн, редакционна колегия, рубрики, методика и др.)46-
Пилотно изследване на модела на сайта на е-списание "Образование и квалификация" на ДЕПОК на ВТУ чрез подготовка на първия му брой710-
Апробиране на модела "Е-списание "Образование и квалификация" и популяризирането на значението му във Фейсбук профила на ДЕПОК в интернет, както и в списания1012-
Закупуване на компютърна конфигурация912-
проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Антония Тонева Кръстева Преподавател Член
проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева Преподавател Член
проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова Преподавател Член
доц. д-р Марияна Иванова Николова Преподавател Член
Нели Николаева Кискинова Докторант Член
Цветелина Мирославова Петрова Докторант Член
Тони Маринова Дунева Докторант Член
Васил Георгиев Василев Външен Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014