Данни за проекта

Стопанско-исторически изследвания в България – междууниверситетски диалог и сътрудничество

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Участниците в екипа осъзнават и приемат напълно необходимостта от създаване на междууниверситетска мрежа на национално равнище, която да подпомага и насърчава извършването на висококачествени научни изследвания, обмена на информация, да дава възможност за представяне и споделяне на изследователската ни работа. Търсенето на диалог между учените от водещите български научни и образователни институции и създаването на общност от изследователи на стопанската история, които свободно да дискутират основните въпроси на тази специфична тематична област се поставя като основна цел и мисия на проекта. Той включва разработването на дългосрочни програми за научно-изследователска работа, организирането на периодични научни срещи по проблемите на стопанската история и инициирането на дебати. Особено важно е създаването на екипи, организирани около тематични кръгове, по които работят учени от различни институции; изграждането на ядра от специалисти по определени теми; развитието на мрежи за бъдещи съвместни сътрудничества, особено под формата на по-мащабни научни проекти. Особено внимание се обръща на възможностите за изява на млади учени – докторанти и пост-докторанти. Те се включват наравно с утвърдени учени в изградени екипи и ядра и имат възможност да станат интегрална част от българската историческа наука и по-специално в специализираната общност на стопанската история и теория.

Специфични цели на проекта:
 1. Сътрудничеството и съвместното развиване на науката, споделянето на опита и постиженията са основната цел на проекта. В допълнение проектът е насочен към: 2. Налагане мястото на ВТУ и ИФ като водещи научни звена в развитието на икономическата история; 3. Осигуряване възможности за осъществяване на диалог между учените от отделните институции, работещи по сходни теми; 4. Създаване на база за развитие на контакти и осъществяване на съвместни изследвания между отделните институции, както и за развитие на по-нататъшни общи проекти. Така поставените цели ще бъдат постигнати чрез: 1. Организиране и провеждане на национална научна конференция на Център за стопански исторически изследвания (ЦСИИ) – подпомагане на неговата дълготрайност и налагането му в страната като водещ форум по въпросите на стопанската история; 2. Провеждане на тематична кръгла маса по проблемите на стопанската история с участието на докторанти и преподаватели от ВТУ и други институции в страната; 3. Изследване на конкретни теми от стопанската история на България и провеждане на архивни проучвания във водещи библиотеки и архиви в страната.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка на национална конференция по стопанско-исторически изследвания39-
Провеждане на национална конференция по стопанско-исторически изследвания99-
Подготовка и редактиране на сборника с доклади от конференцията1011-
доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов Преподавател Член
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Член
проф. д-р Петко Стефанов Петков Преподавател Член
Невена Стилиянова Неделчева Външен Член
Николай Иванов Тодоров Външен Член
Станимир Димитров Димитров Докторант Член
Светлана Стоянова Ганчева Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014