Данни за проекта

Иновативни методологии за разработване на софтуер – изследвания и приложения

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът цели научно изследване на прилагането на съвременни методологии за разработка на софтуер и определянето на подходящите методологии за различните видове информационни системи. Допълнителна цел е интегриране на получените резултати в учебния процес и научното развитие на преподавателския състав в тази посока. Това е от изключителна важност за повишаване ерудицията на участниците и съответно качеството на учебния процес, а също и необходимо условие за адекватно партньорство със софтуерни компании, заинтересовани от образованието в ИТ сферата. Актуалността на научните разработки в сферата на софтуерното инженерство е несъмнена, а практическото им прилагане е важна характеристика на съвременното информационно общество. Приоритет на проекта е публикуването на получените резултати от научните изследвания в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of Science.

Специфични цели на проекта:
 • Получаване на нови научни резултати относно: - Комбиниране на дейности и добри практики от различни методологии и изследване на влиянието им върху качеството на софтуерния продукт; - Експериментиране с реорганизация на дейностите в софтуерните процеси; - Изследване на структури от данни, подходящи за реализиране на различни видове информационни системи; - Специфични аспекти при приложението на дискретни структури в разработването на информационни системи; - Прилагане на схеми за споделяне на общ ключ и реализация на Oblivious transfer модули в съвременните системи и технологии за информационна сигурност. • Привличане към научно-изследователска работа на млади асистенти, докторанти и студенти; • Създаване на научен семинар по темата на проекта с участието на студенти, докторанти, преподаватели, учени и специалисти с международен авторитет; • Публикуване на значими резултати в реферирани списания с импакт фактор и други специализирани издания.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Изследване на дейности и добри практики от различни методологии и влиянието им върху качеството на софтуерния продукт.112-
Провеждане на експерименти реорганизация на дейностите в софтуерните процеси на фирми от ИТ бизнеса.112-
Изследване на структури от данни, подходящи за реализиране на различни видове информационни системи.112-
Анализ на специфичните аспекти на прилагането на дискретни структури в разработването на информационни системи.112-
Софтуерни реализации на Oblivious transfer модули за информационна и мрежова сигурност.112-
Анализ на иновациите при софтуерното проектиране в конкретни разработки на фирми от ИТ бизнеса.112-
Включване на резултатите от научните изследвания в учебния процес – анализ на възможностите и перспективите.112-
    
    
доц. д-р Ивайло Петров Дончев Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова Преподавател Член
доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова Преподавател Член
доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Преподавател Член
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател Член
доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров Преподавател Член
гл.ас. д-р Димо Милев Милев Преподавател Член
гл.ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова Преподавател Член
гл.ас. д-р Венелин Симеонов Монев Преподавател Член
ас. Мая Радославова Христова Преподавател Член
Юлия Исаева Исаева Студент Член
Мария Ивановна Шоп Студент Член
Калоян Милков Димитров Студент Член
Габриела Михайлова Чотова Докторант Член
Любомир Георгиев Филипов Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014