Данни за проекта

Укрепване на вътрешния капацитет за развитие на сп. „Социално-икономически анализи“

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектното предложение е насочено към реализиране на дейности, свързани с организационна, техническа и информационна обезпеченост на сп. „Социално-икономически анализи”. Целта на проектният екип е укрепване капацитета на списанието за развитие и още по-широкото му присъствие в различните научни мрежи в света. Допълнителна цел е максималното доближаване до изискванията за индексиране в Scopus и кандидатстване в близък план. Ще се допринесе за увеличаване популярността и разпространение на резултатите от икономическите и социални изследвания чрез уеб-страницата на списанието и посредством регистрирането му в още поне 5 избрани научни платформи.

Специфични цели на проекта:
 - осигуряване на високо ниво на издаваните две последователни книжки на списание „Социално-икономически анализи“ - провеждане на „Дигитално научно кафене” 4 и 5 в съответствие с научния календар на Стопански факултет - подобряване на интернет страницата на списанието. - покриване на изискванията на световната система за рефериране, индексиране и оценяване на научни периодични издания. - постигане на по-добра разпознаваемост и качество на списанието и публикуваните в него научни изследвания. - популяризиране на списание „Социално-икономически анализи “ сред научната общност в България и в чужбина.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Издаване на кн. 1/2019 г46-
Провеждане на "Дигитално научно кафене 4" с тема: Проблеми на редколегиите през призмата на кандидатстването под СКОПУС (поканени членове на редколегии на списания от ВТУ от област на ВО 3). "Дигиталното научно кафене 4" ще е посветено на 27-та годишнина от основаването на Стопански факултет.55-
Провеждане на "Дигитално научно кафене 5" като част от ежегодната научна конференция на Стопански факултет по тема, предложена от членовете на редколегията.1010-
Издаване на кн. 2/2019 г.512-
гл.ас. д-р Венелина Пламенова Цаневска Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Венета Христова Матеева Преподавател Член
проф. дн Мария Минкова Павлова Преподавател Член
проф. д-р Добринка Петкова Златева Преподавател Член
проф. д. ик. н Карим Фахир Наама Преподавател Член
гл.ас. д-р Даниела Любомирова Йорданова Преподавател Член
проф. дн Пенчо Стоянов Пенчев Преподавател Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014