Данни за проекта

Научните изследвания в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, като фундамент за здравословен живот и личностна реализация

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 В рамките на проекта ще бъдат реализирани изследователските търсения по актуални проблеми в приоритетните научни области, характерни за образователното научно звено Теория и методика на физическото възпитание. Дейността по проекта ще създаде предпоставки за насърчаване на научноизследователските усилия и творческата инициативност на академичния състав и докторантите за реализиране на научни продукти и спортнопедагогически иновации, което ще осигури условия за трансфер на научни постижения и внедряване на резултатите в практиката. Ще бъдат създадени условия за насърчаване на качествена публикационна дейност чрез разпространение и популяризиране на научните изследвания и постижения на академичния състав на катедра Теория и методика на физическото възпитание в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията в реферирани издания, издания с импакт фактор и чрез участие в международни научни конференции. Реализирането на проекта ще допринесе за увеличаване на видимостта и позоваванията и издигане на социалната значимост на изследванията, направени от учените от Великотърновския университет в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.

Специфични цели на проекта:
 Целта на проекта е създаване на значими научни продукти в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, които да бъдат представени в международни научни форуми, публикувани в реферирани издания и в издания с импакт фактор, което да доведе до повишаване на квалификацията и насърчаване на академичното развитие на членовете на катедрата, както и до трансфер на знания и обмен на добри практики. Задачи: 1. Сформиране на научноизследователски екип. 2. Определяне на темите на научните изследвания. 3. Извеждане на система от критерии за разработване на научните публикации. 4. Проучване на възможностите за публикуване в реферирани издания, издания с импакт фактор и ранг и участие в признати международни научни форуми. 5. Провеждане на експериментални изследвания. 6. Обработване и анализ на данните, получени от изследванията. 7. Публикуване на научните продукти в реферирани издания, издания с импакт фактор и ранг и участие в признати международни научни форуми. 8. Подготовка и участие в международен научен форум. 9. Мониторинг на дейностите по проекта.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Информационен форум за запознаване на научния колектив с целите, задачите и приоритетите на проекта. 33-
Проучване на възможностите за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор и ранг.33-
Проучване на условията и изискванията за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор и ранг.44-
Проучване на възможностите и изискванията за участие в международни научни форуми. 44-
Подготовка и превод на статии за публикуване в конкретни издания и онлайн платформи. 55-
Подготовка и превод на доклади за участие на научния екип в международен научен форум. 611-
Мониторинг на осъществените дейности по проекта.311-
Изготвяне на финален отчет.1212-
доц. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Стоян Христов Денев Преподавател Член
проф. д-р Милена Величкова Алексиева Преподавател Член
доц. д-р Елена Костова Кънчева Преподавател Член
доц. д-р Мирослава Маринова Петкова Преподавател Член
гл.ас. д-р Милен Стефанов Видиновски Преподавател Член
проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова Преподавател Член
ас. Данаил Михайлов Киров Преподавател Член
Иван Николаев Сираков Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014