Данни за проекта

Центрове и периферии на Балканите: обичаите и традициите в контекста на езикови, културни и литературни процеси и явления

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Като знакови културно-исторически понятия център и периферия на Балканите се характеризират с динамични изследователски ракурси. В историческа, настояща и прогностична перспектива етническите, езиковите, религиозните, културните и геополитическите фактори са разнообразни, йерархически структурирани и различаващи се по профил. Всяко следващо поколение налага свой подход и „прочит“ към тази неопозната изцяло проблематика. За комплексното познаване на този регион със специфичен цивилизационен профил са нужни проекти на изследователския диалог, и то от самите негови обитатели. Традициите и обичаите, схващани като комплекс от поколенческа памет и устойчиви правила на обществено поведение, като общоприети рутинни практики, ритуали, бит, навици, нрав, порядък несъмнено пораждат изследователския интерес на екипи с комплексен компетентностен профил. Изпълнените с нов тип партньорства научни и образователни контакти доказват, че Балканите имат потенциала да разгърнат и други свои страни.

Специфични цели на проекта:
 1. Основна изследователска цел: работа по зададената тема на партньори с близки и различни традиции, постигане на конкретни резултати и надграждане на практиката за трайни научни контакти. 2. Задачи: 2.1. Поддържане на устойчив научен диалог между академични партньори чрез 16. тематичен проект, с начало от 2003 г.; 2.2. Работа по тема „Обичаите в културата на сърби и българи“, договорена в рамките на проекта за предходната година; 2.3. Домакинство на тематичната научна конференция – Философски факултет в Ниш (на принципа на ротацията); 2.4. Издаване на колективната монография (международна редакционна колегия); 3. Извънаудиторна работа със студенти и докторанти: 3.1. върху техни собствени публикации; 3.2. за усъвършенстване на техники в превода; 3.3. издаване на студентски сборник „Балкански калейдоскоп – 6“ и целогодишна работа по редакция на седмото издание. 4. Популяризиране на постигнатите резултати от научния и интеркултурния диалог: промоции, социални мрежи, медии, ПР кампании.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Преводаческа работилница със студенти от ВТУ, както и с Еразъм студенти и други чуждестранни студенти, изучаващи балкански и/или южнославянски езици. Поредица от семинари през месеците март, април, май, октомври.310-
Подготовка на 16. Тематична конференция „Обичаите в културата на сърби и българи“: организационни съвещания на членове на екипа, подготовка на работна и научна програма. Организация на отпътуването на екипа преподаватели и групата студенти (през 2019 г. на принципа на ротацията домакин е партньорът – Философски факултет в Ниш).34-
Студентска културнообразователна програма с тематична ос: взаимното изучаване на езици и култури (за изучаващите сръбски език и култура във ВТУ и български език и култура в Ниш). 44-
Представяне на 15. Тематичен сборник „Политиката в културата на българи и сърби“, издаден от ВТУ – с рецензирани текстове от конференцията, проведена през м. май 2018 г. във ВТУ.44-
Съставителство и редакторска работа по студентския сборник „Балкански калейдоскоп – 7“. Привличане на студенти от магистърска програма за редакторска работа. Работа със студентите от кръжока по творческо писане. Работа със студентите по изобразително изкуство за художественото оформление на книжното тяло.311-
Обсъждане на стъпки и процедури за включване на поредицата тематични двуезични сборници // колективните томове в националните референтни листи на на България и Сърбия за поредични издания и в международни реферирани бази данни. 35-
проф. д-р Ценка Николова Иванова Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Николай Стойчев Димитров Преподавател
гл.ас. д-р Илияна Иванова Димитрова Преподавател
проф. д-р Радослав Димитров Радев Преподавател Член
проф. д-р Христо Илиев Бонджолов Преподавател Член
проф. д-р Тодор Дончев Моллов Преподавател Член
доц. д-р Станка Бонова Дойчинова Преподавател Член
ас. Сава Стаменкович Преподавател Член
проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова Преподавател Член
гл.ас. д-р Валентина Григорова Седефчева Преподавател Член
доц. д-р Даниела Божидарова Константинова Преподавател Член
доц. д-р Мария Илиева Иванова Преподавател Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014