Данни за проекта

Осигуряване на устойчиво развитие на списание „Медии и комуникации на 21. век“

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на проекта е да осигури устойчиво развитие на "Медии и комуникации на 21. век" - годишно издание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", което публикува изследвания в сферата на журналистиката, връзките с обществеността, рекламата и други сфери на масовата комуникация. Списанието е обвързано с провеждането на едноименната годишна международна научна конференция, организирана от катедра "Журналистика и ВО" при Филологически факултет на ВТУ. Финансирането по проекта трябва да осигури отпечатването на брой 3 на списанието и хонорари на редколегията и рецензентите.

Специфични цели на проекта:
 Целта на проекта е да бъде издаден третия брой на списание „Медии и комуникации на 21 век“ на тема „Журналистика и ПР – модели на взаимодействие“. Финансирането трябва да облекчи работата на редколегията при изпълнението на следните по-конкретни задачи: подбор на най-качествените текстове въз основа на докладите, представени на едноименната конференция (8-9 ноември 2018 г, ВТУ); рецензиране, редактиране, коригиране и страниране на съдържанието – около 200 страници; отпечатване на броя от Университетско издателство.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
- До края на януари 2019 г. - постъпване на статиите на участниците в конференцията въз основа на техните преработени доклади съобразно изискванията на списанието.11-
- Февруари - март - рецензиране на постъпилите статии.22-
- Март - изготвяне на корица на изданието.33 
- Април - редактиране и коригиране на статиите, превод на английски на резюметата.44 
- Май - комплектуване на броя.55 
- Юни - предпечатна подготовка на изданието.66 
- Юли - отпечатване и качване на съдържанието на сайта на списанието.77 
доц. д-р Иво Стефанов Инджов Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Христина Атанасова Христова Преподавател Член
доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев Преподавател Член
гл.ас. д-р Силвия Петева Коева Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014