Данни за проекта

Диалогът на Балканите

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът е свързан с организиране на Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Планираното издание е посветено на актуалната проблематика за културния диалог на Балканите като част от глобализиращия се свят. Тя ще потърси обяснение на явленията и процесите във видимия свят чрез изучаване на идейните програми, които ги ръководят. Допълнителна линия на тематично разгръщане ще бъде анализът на културния (и езиков) диалог в Западните Балкани като периферия на балканския ареал. Проучването на интеркултурната комуникация в региона би хвърлило светлина върху поведението на хора с различна култура и конфесионална определеност и би предложило стратегия за ефективни комуникационни взаимодействия на различни нива. Дискутирането на тези актуални в последните десетилетия проблеми е от изключителна важност за успешното развитие на балканския регион. Широкият международен научен опит, обединен чрез конференцията, ще позволи формулиране на различни антропологични универсалии, които могат да се използват за основа на едно неутрално сравнение на ценностни ориентации и норми на поведение и в балканския ареал.

Специфични цели на проекта:
 Цели: 1) Да се поддържа линията на интердисциплинарен подход към изследване на сложната амалгама от култури, религии, етноси и балканските национални стереотипи и еталони в мисленето и поведението. 2) Организиране на екипно изследване на историята, културата и езиците на балканските народи чрез обединяване на усилията на нашата академична общност (специалисти от няколко факултета на ВТУ) и научни общности у нас и в чужбина. 3) Обвързване на образованието с перспективни изследователски цели. Задачи: 1) Привличане на участници в конференцията с признати постижения в различни сфери на балканистиката (история, етнология, филология, философия и др.), както и на млади перспективни изследователи. 2) Поддържане на контактите с дългогодишните партньори от Румъния (Букурещ, Констанца, Крайова), Турция (Анкара, Бурса), Гърция (Солун, Янина, Комотини), Сърбия (Ниш, Белград), Македония (Тетово, Скопие), Албания (Елбасан, Корча), Полша (Лодз, Катовице). 3) Усъвършенстване на формата на научния сборник, част от многотомната тематична поредица, с оглед кандидатстване за реферерани издателски мрежи и работа за неговото популяризиране. 4) Разработване на нови идеи за съвместна работа с партньорите от чужбина и други български университети. 5) Привличане на докторанти и студенти от различни факултети в работата на конференцията.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на първата работна среща и разпределение на задачите.22-
Организиране на основните дейности по провеждането на Седмата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” (покани за участие, обработване на заявките, посрещане на участниците, формиране на секциите, изработване на материалите за работата на конференцията, организиране на техническото обезпечаване на работата в секциите и др.).210-
Работа в библиотеки, архивохранилища и музеи в страната.112-
Подобряване на материалната база за работа на екипа чрез закупуване на техническо оборудване (техниката е необходима за работата по организиране и провеждане на конференцията като дългосрочен проект, както и за научноизследователски и учебни цели).55-
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател Ръководител на екипа
гл.ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева Преподавател Член
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Член
Полина Лъчезарова Петрова Студент Член
Цветана Анастасова Манджукова Докторант Член
Десислава Радославова Вутова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014