Данни за проекта

Модернизиране на средата за дистанционно обучение на ВТУ чрез внедряване на системата за е-обучение „Мудъл”

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Проектът е насочен към цялостно подобряване на средата за дистанционно обучение във ВТУ в унисон със съвременните изисквания за е-обучение и актуалните критерии на НАОА. Чрез внедряване на системата за е-обучение Мудъл ще се разширят възможностите за медийно представени учебни ресурси и интерактивни дейности. Преподавателите ще бъдат обучени и ще формират умения за дизайн на електронен учебен курс.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта е: Модернизиране на средата за дистанционно обучение на ВТУ, чрез което ще се удовлетворяват препоръките на НАОА за дистанционната форма на обучение и ще се изгради съвременна образователна среда. Задачи: - да се модернизира средата за дистанционно обучение на ВТУ чрез внедряване на системата за е-обучение „Мудъл”; - да се осигури редовен мониторинг на качеството на дистанционното обучение, който да се провежда по определени процедури, различни от анкетното проучване на студентското мнение; - да се увеличи и разнообрази наборът от учебни ресурси на обучението в дистанционна форма (напр. видеолекции, уебинари, презентации, аудио и видео учебни файлове); - да се обучат преподавателите на ВТУ за работа в системата „Мудъл”
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Разработване на процедури за редовен мониторинг на качеството на дистанционното обучение33-
Оборудване на кабинет за работа с преподаватели 45-
Обучения на преподаватели за работа със системата за електронно обучение Мудъл по факултети 66-
Проучване на научната литература по отношение на съвременни методи и средства, специфични за дистанционното обучение с цел модернизиране на методиката на обучение в дистанционна форма във ВТУ 78-
Проучване на добри практики в други университети 910-
Разработване на ръководство за работа с Мудъл – за преподаватели 1111-
Разработване на ръководство за работа с Мудъл – за студенти 1212-
Проучване и анализ на научната литература по отношение на различни модели на дизайн на електронен учебен курс 1314-
Разработване на ръководство за дизайн на електронен учебен курс – за преподаватели1516-
Проучване и анализ на научната литература по отношение на методиката и технологията на създаване на електронни дидактически тестове1718-
Ръководство за създаване на електронни тестове с Мудъл1919-
Ръководство за работа във виртуална класна стая - за преподаватели 2020-
Ръководство за работа във виртуална класна стая - за студенти2121-
Семинар на тема „Електронни форми на дистанционно обучение“2222-
Публикуване на резултатите от проекта в списание, индексирано в Скопус или Web of science 2324-
доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Антон Веселинов Гецов Преподавател
доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров Преподавател Член
проф. д-р Маринела Великова Михова Преподавател Член
проф. дн Антония Тонева Кръстева Преподавател Член
гл.ас. д-р Иван Димитров Стоянов Преподавател Член
доц. д-р Петя Димитрова Събева Преподавател Член
доц. д-р Иванка Минчева Георгиева Преподавател Член
доц. д-р Свилен Милков Тутеков Преподавател Член
Албена Ангелова Хараланова Служител Член
Красимир Пламенов Стефанов Служител Член
проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов Преподавател
Беатрис Ивова Бойкова Служител
доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов Преподавател Член
гл.ас. д-р Атанас Димитров Марков Преподавател
Цанка Маринова Косева Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014