Данни за проекта

Издаване на качествени и конкурентноспособни научни издания – Подготовка и издаване на том XXVII, книжки 1 и 2 за 2019 година, на списание „Епохи“

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът цели да осигури пълноценната подготовка и издаване на годишното течение на списание "Епохи" за 2019 година. Списание „Епохи” е официално издание на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. То е предназначено за широк кръг читатели – научни работници, преподаватели, студенти и др. и цели да съдейства за научното развитие в областта на историята, географията и сходните на тях науки, както и на теорията и практиката на образованието в горепосочените области. Изискванията към публикуваните в списанието материали отговарят на високите критерии на световните стандарти за научните издания в областта на хуманитаристиката. Списание „Епохи“ е реферирано и индексирано в ERIH Plus, ResearchBib,CEEOL, DRJI, WorldCat, General Impact Factor, ROAD Directory, Open Academic Journals Index, Electronic Journals Library, ESJI, Rootindexing, MIAR, International Citation Index и Google Scholar.

Специфични цели на проекта:
 1. Подготовка и издаване на висококачествена научна периодика (в направленията, застъпени в ИФ) в рамките на том XXVII (2019) на списание "Епохи".
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка на книжка 1 от том XXVII на списание "Епохи".14-
Издаване на книжка 1 от том XXVII на списание "Епохи".66-
Подготовка на книжка 2 от том XXVII на списание "Епохи"710-
Издаване на книжка 2 от том XXVII на списание "Епохи".1212-
доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов Преподавател
проф. д-р Пламен Христов Павлов Преподавател Член
проф. д-р Румен Христов Янков Преподавател Член
д-р Павлин Стоянов Атанасов Служител Член
гл.ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева Преподавател Член
Симеон Младенов Антонов Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014