Данни за проекта

Списание „Педагогически алманах“ за иновации в образованието

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът цели издигане престижа на научното списание „Педагогически алманах“, официално периодично издание на Педагогически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез: • Публикуване на резултатите от най-нови изследвания на български и чужди учени в областта на образованието. • Популяризиране на издателската политика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в частност на Педагогическия факултет, като мотивира български и чуждестранни учени да публикуват трудове по актуални и значими образователни проблеми. • Разширяване на читателските интереси към периодично публикуваната най-нова научна информация за иновации в образованието. • Обогатяване на формите за международно научно сътрудничество Проектът е в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания, конкретизирана в приоритетите за научна и приложна дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Педагогическия факултет. Научният екип работи за повишаване качеството на реферирани периодични научни издания.

Специфични цели на проекта:
 • Създаване на обновена методология за научна, публикационна и издателска работа, основаваща се на изискванията на Световната система за рефериране и индексиране на периодичните издания. • Повишаване компетентността на членовете на Международната редакционна колегия и Борда на анонимните и независими рецензенти в областта на българската и световната издателска политика. • Дейности със студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за създаване и публикуване на прогресивни образователни иновации. • Повишаване на научния престиж на списание „Педагогически алманах“. • Приобщаване на авторитетни световни учени за съвместна научноизследователска работа по съществени образователни проблеми. • Завишаване вниманието към читателските интереси на студенти, специализанти, докторанти, учители и учени за обновяване на издателската политика на списанието. • Създаване и поддържане на системата „общество – образование – прогресивни иновации“.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване опита на периодични издания и изследване условията за сътрудничество в конкурентната публикационна среда112-
Провеждане на консултации с автори, желаещи да публикуват свои трудове по тематиката на проекта112-
Обсъждане на резюметата на учени, заявили желание да публикуват свои трудове в списанието12-
Процедура по рецензиране на трудове от външни и вътрешни членове на Борда от анонимни и независими рецензенти. Публикуване на резултати по проекта в научна конференция35-
Издаване на първия брой на списание „Педагогически алманах“66-
Обсъждане на резюметата на учени, заявили желание да публикуват свои трудове в списанието67-
Процедура по рецензиране на трудове от външни и вътрешни членове на Борда от анонимни и независими рецензенти910-
Издаване на втория брой на списание „Педагогически алманах“1111-
Кръгла маса на тема: Състояние и перспективи на списание „Педагогически алманах“ 1212-
проф. д-р Веселинка Василева Петрова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова Преподавател Член
проф. д-р Димитринка Георгиева Цонкова Преподавател Член
проф. д-р Милена Величкова Алексиева Преподавател Член
доц. д-р Иванка Минчева Георгиева Преподавател Член
доц. д-р Петя Йорданова Караиванова Преподавател Член
доц. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова Преподавател Член
гл.ас. д-р Георги Иванов Василев Преподавател Член
гл.ас. д-р Деляна Христова Чуховска Преподавател Член
гл.ас. д-р Красимира Стефанова Петрова Преподавател Член
Християна Мирославова Кръстева Студент Член
Стефани Григорова Кънева Студент Член
Милинда Асенова Костова Студент Член
Диана Стефанова Вацова Докторант Член
Полина Стефанова Цонкова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014