Данни за проекта

Реализации на алгебрични и геометрични структури в информационната сигурност

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 През последните години информационната сигурност е един от основните световни приоритети. Настоящият проект е насочен е към фундаментални научни изследвания, свързани с разработване и софтуерна реализация на математически структури и модели за защитата на информацията. Използваните методи се прилагат в теорията на кодирането и криптографията с цел увеличаване на надеждността на цифровите комуникации. Тези методи предполагат разработване на аналитичен и алгоритмичен апарат, който включва основни градивни елементи за решаване на проблеми на информационната сигурност. Резултатите принципно са теоретични, но предложените схеми за криптографски примитиви могат да се реализират при интерес от страна на конкретни потребители. Проектът е естествено продължение на успешно приключилите проекти по договори № ФСД-31-653-07/19.06.2017, № ФСД-31-303-05/16.03.2018 и др. Екипът включва както утвърдени специалисти в областта, така и млади учени – студенти и докторанти, които допринасят с нови идеи и решения.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта е постоянно да се стимулира и подпомага научно-изследователската работа на участниците в проекта, както и техните изяви в това направление чрез участия в национални и международни конференции и семинари и публикации в индексирани (Scopus, WoS и др.) издания и такива с IF. По този начин ще се обогати с нови теми и идеи дейността на научния семинар „Математически основи на информатиката”. Важен аспект е и разширяване на сътрудничеството с учени от български и международни организации, работещи в областите кодиране, криптография и защита на информацията и др. (ИМИ – БАН, ДАНС, COSIC Research Group in KU Leuven, Белгия, Meijo University и Technology Institute Нагоя, Япония, Университета в Щип, Македония и др.). Конкретните задачи за постигане на поставените цели са видими от приложената работна програма на проекта. В нея се виждат амбициите на участниците за постигане и представяне на още по-съществени резултати и нуждата от адекватното им финансиране.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организиране и провеждане на семинара ”Математически основи на информатиката”.112-
Участие на членове на колектива в CAI 2019: 8th International Conference on Algebraic Informatics, June 30 – July 4 , 2019, Ниш, Сърбия.77-
Участие на членове на колектива в международните научни конференции: • 14 th International Conference on Geometry and Applications (Варна, България); • 14 th International Conference Differential Geometry and its Applications, (Hradec Kralove, Czech Republic); • Differential Geometry and Dynamical Systems (DGDS-2019 (Букурещ, Румъния) 810-
Участие на членове на колектива в други международни научни конференции по тематиката на проекта. 1212-
Участие на членове на колектива в ежегодния Национален семинар по теория на кодирането и приложения „Проф. Стефан Додунеков“.1212-
Организиране и провеждане на миникурсове по тематиката на проекта.1212-
Реализация на алгоритми за конструиране на квантови и ДНК кодове чрез линейни и адитивни самоортогонални и самодуални кодове.1212-
Изследване на криптографски примитиви от вида Oblivious transfer и извършване на експерименти в мрежова среда.1212-
Изследване на дизайни на Менон от ред 36 и конструиране на съответните им самодуални кодове.1212-
Изследване на Half lightlike подмногообразия на почти контактни многообразия с B-метрика. 1212-
Изследване на криптографски свойства на булеви и векторни булеви функции.1212-
Приложения на трансформации от типа Уолш-Адамар за пресмятане на тегловното разпределение на линейни кодове над различни полета. Изследване и конструиране на изодуални кодове.1212-
Изследвания върху барицентрична диференциална геометрия на криви и повърхнини и приложения към: 1) кватернионни и ко-кватернионни многообразия, 2) траектории на рационални криви и повърхнини на Безие, 3) елиптични криви, комплексни рекурентни редици. 1212-
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Стефка Христова Буюклиева Преподавател Член
доц. д-р Милен Йорданов Христов Преподавател Член
доц. д-р Галя Василева Накова Преподавател Член
доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Преподавател Член
гл.ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева - Стоева Преподавател Член
гл.ас. д-р Венелин Симеонов Монев Преподавател Член
ас. Мая Радославова Христова Преподавател Член
ас. Виктория Герасимова Бенчева Докторант Член
Мария Ивановна Шоп Студент Член
Юлия Исаева Исаева Студент Член
Мария Петрова Димитрова Студент Член
Георги Иванов Георгиев Студент Член
Любомир Георгиев Филипов Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014