Данни за проекта

“De Jure” – Официално издание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Интересът от участието в проекта е провокиран от възможностите за стимулиране и подпомагане на разпространението на висококачествено научно знание чрез издаване и разпространение на рецензирано българско научно периодично издание в областта на правните науки.Целта на участието е насочена към подготовка за рефериране на списание „DE JURE“ като специализирано научно издание на ВТУ и включването му в пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни, както и за покриване на разходите за подобряване на общия вид на Интернет – сайт на списанието – собствен и на Университета, за разширяване на кръга от лица, извършващи дейности по рецензиране на постъпващите научни материали в списание „DE JURE“ от страната и чужбина и за покриване на разходи за технически дейности - закупуване на офис консумативи, компютърни конфигурации, възнаграждения за рецензенти и др. Отпуснатите средства по проекта ще бъдат насочени към задълбочаване на възможностите за публикационна дейност съобразно съвременните практики при издаването на научни правни списания и подобряване на съответното хардуерно и софтуерно обезпечаване на редакционна колегия на списание "DE JURE" и на издателство на ВТУ.

Специфични цели на проекта:
 Главна цел на проекта е налагане на списанието като реферирано научно списание в областта на правните науки. Това налага следване на високи критерии при подбор на автори и рецензенти и критична научна и езикова редакция на пстъпилите научни материали. Друга основа цел е налагане на двойно външно анонимно рецензиране чрез привличане и на други изявени учени от правните науки, които не са част от редакционната колегия на списанието.Разпространението на юридическото познание, подчертаването на обществената значимост на периодично издание на списание "DE JURE"(в електронен и хартиен формат), както и привличане към научно-изследователската работа на млади учени и докторанти.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Техническа подготовка и издаване на книжка първа на "DE JURE" за календарната година - Официално издание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий";провеждане на работни срещи за популяризиране дейността и научните резултати от публикационната дейност на списание "DE JURE";оптимизиране на дейностите по издаване на списание „DE JURE” и създаване на стратегия за индексиране и рефериране на списанието в пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни; създаване на подобрен вариант и усъвършенствана визия на електронното издание на списанието; разработване на примерна организационно-управленска структура на портал за отдален достъп до електронното периодично издание на "DE JURE" - Официално издание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".36-
Техническа подготовка и издаване на книжка втора на списание "DE JURE" - Официално издание на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"; проучване и анализиране на издания, включени в световни системи за индексиране и рефериране на списания в пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни;организиране и провеждане на обучителни срещи със специалисти относно възможностите и достиженията при включване на периодични списания в международни бази данни.712-
проф. дн Цветан Георгиев Сивков Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова Преподавател Член
ас. Христо Ангелов Ангелов Преподавател Член
гл.ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов Преподавател Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014