Данни за проекта

Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия „Догмат и етос“

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Научноизследователският проект „Догмат и етос” има за цел организирането и провеждането на десетото юбилейно издание на международния научен семинар по систематическо богословие и християнска философия. Научният форум ще се проведе през м. октомври 2019 г. и в него ще вземат участие учени от всички балкански страни, които ще представят резултати от свои изследвания по темата за взаимоотношенията между догмата и етоса като структурен и херменевтичен принцип на съвременното православно богословстване. Темата позволява интегрирането и концептуализирането на разнопосочни философски, антропологични и културологични проблеми в полето на систематическото богословие и откриването на възможности за богословска критика на културата и на обществения живот. Приоритет в изследователската работа е разширяването на богословския хоризонт посредством актуалните модели на познанието за човека и обществото и едновременно с това промислянето на богословските предпоставки на хуманитарните науки в ключа на интерактивния диалог с тях. Представените на научния форум разработки ще бъдат публикувани в международния годишник Теологикон, издание на центъра по систематическо богословие на ПБФ на ВТУ. Като съпътстващо събитие на семинара се планират докторантски четения на докторанти от ПБФ.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на научноизследователския проект е утвърждаването на международния научен семинар по систематическо богословие и християнска философия като уникален научен формат и превръщането му в платформа за интерактивен диалог на православното богословие с хуманитарните науки. На тази основна цел са подчинени две подцели: 1/ поддържането на активно сътрудничество и комуникация между участниците в семинара и 2/ стимулирането на научноизследователската работа по зададената тема и публикуването на стойностни научни разработки в международния годишник Теологикон. С оглед на това всички конкретни задачи в работната програма на семинара са съобразени с организацията и логистиката на форума и с координирането на усилията за подготовката и публикуването на научните разработки по темата. Всички активности по проекта са планирани с оглед крайната цел – успешното провеждане на международния научен форум и публикуване на резултатите от изследванията съгласно утвърдените академични стандарти.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Изпращане на покани до участниците в семинара45-
Организиране и провеждане на семинара по систематическо богословие1010-
Подготовка на материалите за международния годишник "Теологикон" 8/2019 г.1212-
    
    
    
доц. д-р Свилен Милков Тутеков Преподавател Ръководител на екипа
гл.ас. д-р Стефка Петрова Кънчева Преподавател Член
гл.ас. д-р Смилен Иванов Марков Преподавател Член
Диана Мирославова Николова Докторант Член
Владимир - Цветковић Външен Член
Александар - Ђаковац Външен Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014