Данни за проекта

Визуални изследвания

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Изобразителното изкуство като неразделна част от човешката цивилизация и култура се е променяло през вековете като статут, мисия, художествено-образна система и пр. През последното столетие, обаче динамиката и дълбочината на процесите, надминават всичко случило се до този момент. Ако до ХХ век критериите за изкуство се характеризират с постоянност, то след това се наблюдават коренни различия като феномен, ситуация и пр. от „класическата” история на изкуството. Преосмислят се същността и статута на основните дефиниции за изкуство, видове, жанрове, естетически стойности, и пр. Появява се стремеж към деестетизиране на самото изкуство. Променят се представите за изкуството, за неговите граници, за взаимоотношенията му с публиката и обществото. Започват да се търсят нови форми за връзка между изкуство и общество. Засилва се ролята на теорията и нейното значение. В съвременната глобализационна ера особено актуален е въпросът за дигиталното и пластичното, за тяхното взаимоотношение и взаимопроникване. Днес акцентът е върху образите, които изобилстват, дори средата е пренаситена от тях. Ориентирането на твореца в тази среда зависи до голяма степен от неговата специфична артистична чувствителност, от усета за селективност на възприятията и асоциациите, което до голяма степен се предопределя от неговата теоретична подготовка. Факт е, че днес изкуството придобива все по-голяма практическа приложимост в живота, и то на най-различни нива, а новите технологии, увеличават масовото му приложение и употреба, в това число социална и политическа. Това предполага професионализъм в областта на визулното, но и познание с процесите, историята, теорията, психологията на изкуството, културологията, антропологията и пр. В този смисъл интересът към теорията е особено силен. Проектът ще разгледа в теоретичен план тези тенденции в развитието на съвременното изкуство. Ще се даде възможност на изкуствоведи, арткритици, артисти, преподаватели, докторанти и студенти за публикаци в електронното и печатно издание на списанието „Визуални изследвания“ и ще отрази търсенията им в посока на теорията. То ще бъде изключително полезно за реализирането на научните търсения на преподавателите и докторантите. По този начин ще се създаде възможност за утвърждаване на ФИИ и като безспорен авторитет в теоретично отношение. Нещо, което би било полезно в създаването на теоретични магистърски и докторски програми.

Специфични цели на проекта:
 Проектът цели: Издаване на списание „Визуални изследвания“ веднъж годишно. В него се публикуват оригинални статии, обзори и кратки научни съобщения, в които освен на изявени имена в научната сфера се дава форум и на млади, прохождащи автори, които да споделят своите научни търсения и професионални наблюдения в следните тематични направления: • Култура и изкуство • Изкуствознание • Теория и история на културата • Изобразителни изкуства • Архитектура • Литература • Философия • Естетика Организиране на международна научна конференция „Визуални изследвания“ • Подобна периодика дава възможност да се очертаят движенията, тенденциите и посоките в развитието на съвременното изкуство и ролята на теорията. • Да се проследят процесите в съвременното българско изкуство и да се ситуира в контекста на световното изкуство като за целта се поканят за участие утвърдени артисти и арткритици • Да се утвърди ролята на ФИИ като научен, художествено-творчески и образователен център, както и на катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини”, която осигурява обучение по основни и задължителни за всяко висше училище по изкуствата теоретични дисциплини. • Да обоснове и създаде основа за стартиране на нова бакалавърска програма „Визуални изследвания“, подготвена от катедра „Изкуствознание и теоретични изследвания“ на ФИИ. • Да се създадат условия за участие на преподаватели, докторанти и студенти с теоретични изследвания в организираната от катедра „Изкуствознание и теоретични изследвания“ международна научна конференция „Визуални изследвания“. • Да се даде възможност за публикации на научните търсения на преподаватели, докторанти и студенти. • Да се съставят нови магистърски и докторантски програми във ФИИ и да се даде поле за изява на обучаващите се в настоящите такива.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Издаване на списание "Визуални изследвания"36-
Организиране и провеждане на международна научна конференция 411-
проф. дн Антоанета Ангелова Анчева Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Марина Теофилова Теофилова Преподавател Член
Деян Антонов Боев Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014