Данни за проекта

Утвърждаване и развитие на стартиралото университетско научно списание "VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences"

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Целта на настоящия проект е утвърждаване на стартиралото през 2017 година университетско научно списание "VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences" и подготовка за кандидатстване в Erih +, Scopus, Web of Science и други авторитетни бази данни с реферирани издания и издания с импакт фактор.

Специфични цели на проекта:
 На първо място, редколегията на "VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences" поставя като цел разширяване на кръга от автори и рецензенти от България и чужбина. Също, сред основните задачи през 2019 година е утвърждаване на интердисциплинарния характер на списанието чрез разширяване и разнообразяване на тематичния обхват в областта на хуманитарните и социални науки (филологически науки, културна антропология, история, социология, философия и др.) Редколегията планира нови теми и тематични кръгове като гранични общества, миграционни процеси, културни идентичности и взаимодействия. Друга цел е публикуването на още повече рецензии на актуални и значими монографични и други изследвания, излезли както в чужбина, така и у нас. Фактът, че списанието излиза на английски език, дава възможност на учени вън от България да добият представа за излязлото у нас.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Предпечатна езикова, стилова и техническа редакция на книжка трета на "VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences" на тема: CULTURES AND/OF MIGRATION. Определяне на водеща тема и популяризиране на покана за книжка четвърта на "VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences". 24-
Двойно анонимно рецензиране на постъпилите материали за книжка четвърта на "VTU Review". Дейности по превод и езикова редакция на одобрените от рецензентите материали.59-
Предаване на книжка четвърта на "VTU Review" за предпечатна подготовка в УИ "Св. св. Кирил и Методий".1011-
проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Людмила Константинова Костова Преподавател Член
доц. д-р Петя Цонева Иванова Преподавател Член
Адриана Георгиева Чакърова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014