Данни за проекта

ИНфраструктурна ТЕхнологична платформа за Развитие, Изследвания, Обучение и Реализация – ИНТЕРИОР

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проект „ИНТЕРИОР” представя идея за подобряване качеството на провежданите научно-практически изследвания, тяхната разпознаваемост и публичност, от една страна, а от друга - подобряване качеството на преподаване и обучение на студентите чрез създаване и развитие на Т-платформа за публикуване на резултати от научни изследвания и осигуряване на достъп до различни образователни канали и ресурси. Това от своя страна ще доведе до повишаване капацитета на Педагогическия колеж в академичен, организационен, методически и технологичен аспект и ще осигури допълнително разработване на гъвкаво учебно съдържание, достъп до информационни образователни източници, които трайно да бъдат използвани за научно-практически, изследователски, учебни, обучителни и методически цели от страна на студенти и преподаватели и постоянно актуализирани.

Специфични цели на проекта:
 Целта на проект „ИНТЕРИОР” е чрез Т-платформа за управление на научно-изследователската дейност и обучение да се повиши капацитета на Педагогическия колеж в академичен, организационен, методически и технологичен аспект, като се решат 4 основни задачи: Проучване и анализ състоянието на технологичната образователната среда във висшето образование; Инсталиране и конфигуриране на Т-платформа за управление на научно-изследователската дейност и обучението, включваща връзки към външни ресурси за проведени изследвания, публикуване на текстови и илюстративни материали и ресурси; инструменти за оценяване; възможност за обратна връзка, разработване на задания и курсове; Организиране и провеждане на обучения за преподаватели за работа в технологична среда; Разработване на учебно съдържание, в което обучаемите публикуват резултати от изследвания, участват в кооперативни и индивидуални форми на работа, споделят допълнителни ресурси и информационни източници.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучване и анализ състоянието на технологичната образователната среда във висшето образование.12-
Инсталиране и конфигуриране на Т-платформа за управление на научно-изследователската дейност и обучението, включваща връзки към външни ресурси за проведени изследвания, публикуване на текстови и илюстративни материали и ресурси; инструменти за оценяване; възможност за обратна връзка, разработване на задания и курсове23-
Организиране и провеждане на обучения за преподаватели за работа в технологична среда.44-
Разработване на учебно съдържание, включващо тематични курсове, достъп до публикувани резултати от изследвания, допълнителни ресурси и информационни източници, резултати от съвместни форми на работа между преподаватели и студенти.59-
доц. д-р Пенка Илиева Марчева Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Анелия Спасова Рангелова Преподавател Член
доц. д-р Йосиф Ясенов Нунев Преподавател Член
гл.ас. д-р Илиян Маринов Христов Преподавател Член
гл.ас. д-р Росица Борисова Пенкова Преподавател Член
ас. Александър Василев Кръстев Преподавател Член
ас. Венцислав Руменов Петров Преподавател Член
ас. Димитър Йорданов Новаков Преподавател Член
ас. Христина Валентинова Гергова Преподавател Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014