Данни за проекта

Подкрепа на етноложки публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of science

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Развитието на съвременната наука се диктува от видимостта на научните продукти във виртуалното пространство. Въпреки сериозните критики на водещи изследователи по света, българската хуманитаристика е длъжна да се съобразява с необходимостта да публикува статии в реферирани издания и издания с импакт фактор, отразени в търсачките Scopus и Web of Science. Проектът предвижда провеждане на проучвания, представяне на научни резултати на академичен форум, работилница за редактиране и коригиране на академични разработки и публикуването им в реферирано издание с импакт фактор. Участниците в проекта (4 докторанти, 2 асистенти, 2 студенти) ще преминат контролирано през целия процес от набиране на релевантна емпирична информация и изграждане на теоретични рамки, до публикуването на статии.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта е да бъдат подпомогнати докторантите и асистентите за публикуване на статии в реферирано издание с импакт фактор. Задачите, които ще бъдат изпълнени са подчинени на основната цел: 1. Научно ръководство при провеждане на изследване; 2. Подпомагане при подготовка на презентации; 3. Менторство в процеса на писане на статии; 4. Лансиране на научните продукти в реферирано издание с импакт фактор.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Проучвателна дейност. Тя включва: Проучване на достъпните публикации; работа в архив; теренна работа по приет план; обработка и архивиране на материалите; създаване на база данни, достъпна в електронен и хартиен вариант.14-
Участие в XXVIII Международна кръгла маса "Научното познание - автономия, зависимост, съпротива" 18.04-19.04.2019 г. Домакин ЮЗУ, Благоевград.44-
Работилница „Млади таланти“59-
Управление и отчитане на проекта.110-
проф. дн Маргарита Николова Карамихова Преподавател Ръководител на екипа
гл.ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева Преподавател Член
Павлин Стоянов Чаушев Външен Член
Иванка Николаева Рушева Студент Член
Борислава Ромеова Петрова-Нанкина Докторант Член
Иван Георгиев Тодоров Докторант Член
Пламена Йорданова Кирова Докторант Член
Олга Петровна Петкова Докторант Член
Светлана Велидонкова Антова Външен Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014