Данни за проекта

Подпомагане на подготовката и издаването на списание „Математика, компютърни науки и образование“

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 В списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal “Mathematics, Computer Science and Education“), издание на факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, се публикуват оригинални резултати от научни и научно-приложни изследвания в областта на математиката, компютърните науки, обучението и тяхното взаимодействие. Предназначено е за изследователи, програмисти, учители, студенти, потребители и цели да насърчи контактите и дискусиите между тях. Списанието излиза в две книжки годишно в два варианта – печатен и електронен. Представлява научно списание с отворен достъп, като електронният му вариант е достъпен на адрес http://journals.uni-vt.bg/mcse. Настоящият проект ще осигури финансиране на членовете на редакционната колегия на списанието за успешно реализиране на двете книжки на списанието за 2019 година.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на настоящия проект е подпомагане на подготовката и издаването на двете книжки на списание „Математика, компютърни науки и образование”, издание на ФМИ, ВТУ за 2019 година. За постигане на поставената цел се дефинират следните задачи: • Закупуването на компютърна конфигурация; • Подпомагане на издаването на печатния вариант на двете книжки на списанието за 2019 година.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка на първа книжка13-
Закупуване на компютърна конфигурация23-
Отпечатване на първа книжка46-
Подготовка на втора книжка49-
Отпечатване на втора книжка1012-
доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов Преподавател Член
проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев Преподавател Член
доц. д-р Марияна Иванова Николова Преподавател Член
Калоян Любенов Здравков Служител Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014