Данни за проекта

Студентски практики - Фаза I

Финансираща програма: национална - ЕСФ, ОП НОИР; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 • да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.

Специфични цели на проекта:
 • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от организацията-работодател съгласно специално изготвена програма.   
Набиране на работодатели, информационни кампании сред студентите, кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, подготовка, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда, извършване на текущ мониторинг на изпълнението на студентските практики, финансово-счетоводно обслужване.   
проф. дн Вихрен Янакиев Бузов Преподавател Водещ функционален експерт
доц. д-р Соня Георгиева Будева Преподавател Функционален експерт за СФ
проф. д-р Радка Колева Гайдова Преподавател Функционален експерт за ПФ
доц. д-р Владимир Николаев Владов Преподавател Функционален експерт за ФлФ
доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова Преподавател Функционален експерт за ЮФ
проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов Преподавател Функционален експерт за ФМИ
проф. дн Антоанета Ангелова Анчева Преподавател Функционален експерт за ФИИ
проф. дин Милко Стоянов Палангурски Преподавател Функционален експерт за ИФ
Илонка Веселинова Давидова Служител Технически изпълнител
Цветелина Василева Цанкова Служител Технически изпълнител
Елена Христова Тодорова Служител Технически изпълнител
Кристина Георгиева Цвяткова Служител Технически изпълнител
Евелина Горанова Тодоранова Служител Технически изпълнител
Миглена Кирилова Стефанова Служител Технически изпълнител
Светлана Иванова Трифонова-Чернева Служител Технически изпълнител
Таня Борисова Великова Служител Експерт финансово-счетоводно обслужване
Даниела Ганчева Георгиева Служител Експерт финансово-счетоводно обслужване
Марияна Василева Аврамова Служител Експерт финансово-счетоводно обслужване
Мирослава Красимирова Бодурова-Енева Служител Експерт финансово-счетоводно обслужване
Мая Огнянова Угринова Служител Експерт финансово-счетоводно обслужване
Румяна Петкова Георгиева Служител Експерт финансово-счетоводно обслужване
Елена Стаменова Грозданова Служител Експерт финансово-счетоводно обслужване
Юлиян Янков Янев Служител Експерт финансово-счетоводно обслужване
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014