Данни за проекта

Перспективи и наследство на философията в България

Финансираща програма: Наредба 9; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Главният научен проблем на изследването бе да се установи поне с минимален консенсус характера на българската философска мисъл – епигонска рецепция на външни влияния, продукт на догонващо развитие и приспособяване към постигнатото в западната философия или самостоятелна традиция, изразяваща някои същностни духовни елементи на българската национална идентичност. Целта бе чрез провеждането на дебати и на национална конференция по темата на проекта да се съберат трите основни звена, или центрове, на развитие на изследванията по история на философията, по-специално на българската традиция в нея – Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Института за философски изследвания, Секция “История на философията” и Философския факултет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” като базова организация и обединяваща сила.

Специфични цели на проекта:
 - определяне същностните особености на развитието на българската философска мисъл; - очертаване на нейния предметен обхват; - разглеждане на някои школи и традиции в историята на българската философска мисъл; - отчитането на румънските влияния върху новобългарската философия и академични традиции.
проф. д-р Кирил Николов Шопов Преподавател ръководител
проф. дн Вихрен Янакиев Бузов Преподавател
доц. д-р Евлоги Блажев Данков Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014