Данни за проекта

Международен научен форум на тема „България, българите и светът. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Христов Павлов“, с тематично подзаглавие „Владетел, държава и църква в средновековните Балкани“, Велико Търново, 26–28 октомври 2018 г.

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Подготовка и провеждане на научноизследователски форум в областта на медиевистиката и българистиката

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка на международен научен форум910 
Провеждане на Международен научен форум на тема „България, българите и светът. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Христов Павлов“, с тематично подзаглавие „Владетел, държава и църква в средновековните Балкани“, Велико Търново, 26–28 октомври 2018 г.1010 
доц. д-р Николай Ангелов Кънев Преподавател Ръководител
доц. д-р Иван Костадинов Лазаров Преподавател Член на екипа
гл.ас. д-р Николай Хрисимов Николов Преподавател Член на екипа
гл.ас. д-р Момчил Младенов Минчев Преподавател Член на екипа
Симеон Младенов Антонов Докторант Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014