Данни за проекта

Развитието на психологията в България и Съветския съюз, през периода на Втората световна война: характеристика, особености и последици

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 През призмата на модела на развитие на психологията се цели да се изучат особеностите в развитието на социо-хуманитарните знания в екстремалните условия на военното време. Конкретната задача, чието решаване цели настоящият проект е свързана с анализа на социо-културните и обществено-политическите условия за развитието на науката и психологическото състояние на обществото в годините – преди и по време на война, което ще позволи разкриване на характеристиките и особеностите в развитието на психологическата наука в България и Съветския съюз, през Втората световна война, а така също – ще се разкрие влиянието на този период върху по-късното развитие на психологията в следвоенния период, в посочените две страни.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Работа в библиотеки и архиви  Членовете на колектива
Библиографска работа  Членовете на колектива
Подготовка и провеждане на международна научна конференция по темата на проекта, съвместно с руския колектив  Членовете на колектива
Подготовка на колективна статия по темата на проекта за списание "Психологическа мисъл" (юли - август 2018 г.)  Членовете на колектива
Участие в международна научна конференция по темата на проекта, организирана от руския колектив в гр. Москва, Русия (септември 2018 г.)  М. Няголова, Ф. Узунов, А. Марковска, И. Узунов
Подготовка на колектвна статия на английски език по темата на проекта в рецензирано чуждестранно издание  Членовете на колектива
Подготовка на три статии по темата на проекта в съавторство с членовете на руския колектив  Членовете на колектива
Участие в начуни конференции в страната с доклади по темата на проекта  Членовете на колектива
Подготовка на международната научна конференция в България по темата на проекта  Членовете на колектива
Подготовка на тезиси по темата на проекта за участие в международната научна конференция "Ананиевски четения - 2019 г.", Санкт Петербург, Русия (юни 2019 г.)  Членовете на колектива
Работа по подготовката на колективна научна монография по темата на проекта съвместно с руския колектив  Членовете на колектива
Участие в международната научна конференция "Ананиевски четения - 2019 г." с доклади по темата на проекта, Санкт Петербург, Русия   Членовете на колектива
Участие в международна научна конференция по темата на проекта в гр. Москва, Русия  Членовете на колектива
Подготовка на окончателен научен отчет по проекта (декември 2019 г.)  М. Няголова
доц. д-р Марияна Димитрова Няголова Преподавател Ръководител
проф. дн Филип Иванов Узунов Преподавател Член на екипа
доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска Преподавател Член на екипа
Иво Филипов Узунов Докторант Член на екипа
Александър Романов Узунов Служител Член на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014