Данни за проекта

Иновативни подходи за повишаване социалното функциониране на деца и младежи

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност.

Специфични цели на проекта:
 • на база реализирани два социално-педагогически експеримента и едно емпирично изследване да се разработят и апробират, конкретни методи и програми, чрез които да се повиши нивото на социални умения и компетенции, да се снижи нивото на агресивни прояви във взаимоотношенията между деца и младежи, организирани в групи, и да се изградят социално желателни стратегии за справяне с провокиращи ситуации от ежедневието; • да се изготви сравнителен анализ между разработените методики и програми по отношение възможностите за развитие на социалните умения при трите групи. • да се популяризират резултатите от направените изследвания, доказващи или опровергаващи поставените хипотези, чрез научни публикации и участия в конференции на национално и международно ниво; • да се повиши капацитета на базовата организация чрез поощряване на научните изследвания и включване на обучаващи се студенти в съответните направления при реализирането на тези изследвания; • да се повишат компетенциите на колектива, реализиращ дейностите по проектното предложение, в научен и практично-приложен аспект.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Теоретично проучване на проблема – анализ на наличните научни разработки и реализирани изследвания, свързани с целевите групи и изследваните показатели.   
Изготвяне на времеви график, инструментариум, закупуване на необходими материали и технически средства, съставяне на концепция за реализацията на изследването   
Същинска научна дейност – експерименти и емпирично изследване   
Анализ на резултатите, публикационна дейност   
Финализиране и отчитане на проекта   
ас. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева Преподавател
Десислава Ангелова Попова Докторант
Карина Чавдарова Господинова Докторант
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014