Данни за проекта

Международна научна конференция „Фолклор и образование – актуално състояние и перспективи“

Финансираща програма: национална - ФНИ; Статус: В процес на изпълнение
Общи цели на проекта:
 Провеждане на Международна научна конференция „Фолклор и образование – актуално състояние и перспективи“.

Специфични цели на проекта:
 
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на конференцията и отпечатване на сборник с докладите.   
проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова Преподавател
гл.ас. д-р Славка Георгиева Петкова-Марчевска Преподавател
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014