Данни за проекта

Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор – 2

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
  Проектът дава възможност на преподавателите и докторантите от катедра „Предучилищна педагогика“, както и на студентите изучаващи предучилищна педагогика, да продължат утвърждаването на своя научен и изследователски потенциал чрез участие в международни научни форуми и да популяризират резултатите от изследователската дейност в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор.

Специфични цели на проекта:
  Целта на настоящия проект е да продължи подкрепата за участие в международни научни форуми и публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор, която академичния състав на катедра „Предучилищна педагогика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ получи с публикуване на 9 статии през 2017 г. по проект „Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор”. Задачи: 1. Утвърждаване на научноизследователския екип. 2. Разширяване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор. 3. Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи. 4. Извеждане на система от критерии за разработване на статиите. 5. Подготовка и участие в международен научен форум. 6. Осъществяване на публикационна дейност. 7. Мониторинг на дейностите по проекта.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Информационен форум за запознаване на научния колектив с целите, задачите и приоритетите на проекта. 12-
Проучване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор.212-
Проучване на условията и изискванията за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор.26-
Проучване на възможности за участие в международни научни форуми.26-
Подготовка и превод на статии за публикуване в конкретни издания и онлайн платформи.310-
Участие на научния екип в международен научен форум.312-
Мониторинг на осъществените дейности по проекта.112-
доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Радка Колева Гайдова Преподавател Член
доц. д-р Николай Георгиев Гюлчев Преподавател Член
доц. д-р Петя Йорданова Караиванова Преподавател Член
гл.ас. д-р Стефан Николов Гостилов Преподавател Член
гл.ас. д-р Деляна Христова Чуховска Преподавател Член
гл.ас. д-р Красимира Стефанова Петрова Преподавател Член
Женя Йовкова Николова Студент Член
Маринела Чавдарова Антонова Студент Член
Моника Бончева Ангелова Студент Член
Женя Тихомирова Жекова Студент Член
Светлана Иванова Стефанова Докторант Член
Камелия Максимова Делионова Докторант Член
Калин Петров Гроздев Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014