Данни за проекта

Л. Н. Толстой в културата на 21 век – 190 години от рождението на писателя

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът представлява едногодишна научноизследователска програма, посветена на тема, актуална за световната хуманитаристика през 2018 година – 190 години от рождението на Л. Н. Толстой. Работата по проекта включва дейности в три посоки: 1. Изграждане на база данни по разработваната тема – записи, критически текстове, архивни материали 2. Презентация на междинните резултати под формата на научни презентации и участие в научни форуми 3. Публикуване на монография по темата на проекта.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта – създаване на научно изследване, посветено на творчеството на Л. Н. Толстой в съвременната културна ситуация при отчитане на новите материали и изследвания, посветени на творчеството на писателя и с използване на съвременни изследователски методи. Освен новия фокус, който се предлага в методологичен план към творчеството на Толстой, новаторски ще бъдат и сферите, в които ще се изследва неговата рецепция – формати и жанрове, присъщи на социокултурната ситуация от началото на 21 век – театрални пърформанси, телевизионни сериали, документални поредици. Задачи: 1. Изграждане на база данни по темата на проекта – аудио и видеозаписи, критически текстове, театрални и кино рецензии, архивни материали. 2. Презентиране на междинните резултати на проекта под формата на научни презентации, доклади и статии, публични лекции. 3. Публикуване на научна монография по темата на проекта.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
1. Изграждане на база данни по темата на проекта – февруари – май 201825-
2. Участие в научни форуми с два доклада по темата на проекта – юли – октомври 2018710-
3. Публикуване на три статии по темата на проекта – юли – ноември 2018711-
4. Предаване за печат на научна монография по темата на проекта – декември 2018712-
доц. д-р Наталия Димитрова Няголова Преподавател Ръководител на екипа
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014