Данни за проекта

Изкуството на наставничеството на прехода между университета и образователните институции

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът предвижда емпирично проучване на нагласи и очаквания на учители–наставници, стажант-учители и новоназначени учители относно методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес и мотивиране на професионалното усъвършенстване. Определянето на значими фактори в изследвания процес ще съдейства за подобряване качеството на наставничеството в образователните институции и за формиране на добри практики. Планираните дискусионни панели ще осигурят диалог между всички заинтересовани страни–университет, образователни институции, Регионални управления на образованието (Враца и Плевен). Получените резултати ще бъдат популяризирани на международни научни конференции и в реферирани и индексирани научни списания. По този начин преподавателите – участници в проекта, ще могат да генерират конкретни идеи за подобряване на сътрудничеството и организацията по подготовката и успешната адаптация на младите учители в професията. Партньор по проекта ще бъде Педагогически колеж – Плевен.

Специфични цели на проекта:
 Цел: Да се проведе научно изследване на нагласите и очакванията на участниците в процеса на прехода на младите учители между университета и ДГ/НУ-учители-наставници, стажант/новоназначени учители и да се направят изводи за практиката относно адаптацията на младите учители в образователната общност и мотивиране на ефективното им включване и оставането в професията. Задачи: 1.Да се проучат нагласите и очакванията на стажант–учители за практическото обучение в ДГ/НУ, на новоназначените учители относно адаптирането им към професията и на учителите–наставници относно ролята им за методическо подпомагане на стажант/новоназначени учители за ефективно включване и желание да работят като учители. 2. Да се опишат и публикуват резултатите от направеното изследване. 3.Да се анализират условията и възможностите за подпомагане работата на учителите-наставници и повишаване на професионалната им компетентност за справяне и повишаване на мотивацията им за работа със стажанти/новоназначени учители.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Дискусионен панел 1 „Наставничеството – нормативни постановки и актуални практически измерения“ с участието на студенти, преподаватели, млади учители и техните наставници, стажант-учители и техните наставници, РУО, синдикати и други заинтересовани страни.11-
Емпирично изследване на нагласи и очаквания на учители-наставници от детски градини и начални училища26-
Емпирично изследване на нагласи и очаквания на стажант–учители относно практическото обучение в детски градини и училища и педагого-методическа подкрепа за ефективното включване в образователния процес 27-
Емпирично изследване на нагласи и очаквания на новоназначени учители относно методическа подкрепа за ефективното включване в образователния процес, мотивиране на професионалното усъвършенстване. 27-
Подготовка за публикуване/ и публикуване/представяне на резултатите от проведеното изследване.710-
Дискусионен панел 2 „Изкуството на наставничеството на прехода между университета и образователните институции“ с участието на студенти, стажант-учители и техните наставници в ДГ и НУ, преподаватели, новоназначени учители и техните наставници от ДГ и НУ, РУО, синдикати и други представители на работодателите и заинтересовани страни. Представяне на резултатите от проекта. Обсъждане на възможности и условия за сътрудничество за оптимизиране на прехода "университет - образователна институция".912-
гл.ас. д-р Даринка Христова Костадинова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Маринела Великова Михова Преподавател Член
доц. д-р Евгения Минкова Тополска Преподавател Член
доц. д-р Анелия Спасова Рангелова Преподавател Член
гл.ас. д-р Светлана Петкова Ангелова Преподавател Член
ас. Лариса Любенова Грунчева Преподавател Член
Луиза Руменова Илиева Студент Член
Диана Калинова Статкова Студент Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014