Данни за проекта

Центрове и периферии на Балканите: политическият контекст на езикови, културни и литературни процеси и явления

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Център и периферия са знакови културно-исторически понятия на и за Балканите. От диахронна гледна точка център и периферия променят ракурсите си в една динамична етническа, езикова, геополитическа, икономическа и културна перспектива. Основен фактор в живота на балканския човек открай време е политиката, схващана в най-широкия си контекст – като всеобхватен „сблъсък“ на разнообразие от възгледи, идеи, интереси, договорености, правила и др. за управление на социалния живот. Всяко следващо поколение от друга страна претендира и за свой „прочит“ и подход към тази, едновременно позната и неопозната, проблематика. Изпълнените с нов тип партньорства научни и образователни контакти доказват, че Балканите продължават да разкриват нови свои страни. Актуалността на този ракурс в нашето съвремие се подкрепя и от настоящия европейски политически контекст, включващ политиките на/за регионите (югоизточна Европа, Балкани, западни Балкани). Винаги обаче културата се явява фокус и пресечна точка.

Специфични цели на проекта:
 Основна изследователска цел е работа по зададена тема в научен диалог между академични партньори, принадлежащи в определени исторически периоди към различни политически системи и постигане на трайни научни контакти с конкретни резултати. Конкретни задачи: 1. Поддържане на устойчив научен диалог с партньорски академичен център (Философски факултет в Ниш) на базата на ежегодни тематични проекти (досега 14 проведени), които включват: а) работа върху предходно определена тема (за 2018 г.: „Политиката в културата на българи и сърби“), б) тематична научна конференция, в) отпечатване на 15. по ред сборник. 2. Извънаудиторна работа със студенти и докторанти от партниращи си балкански университети за работа върху собствени публикации; за усъвършенстване на нови техники на превода; издаване на студентски сборник „Балкански калейдоскоп – 6“. 3. Популяризиране на постигнатите резултати с цел нови форми на научен и интеркултурен диалог: дискусионна кръгла маса, социални мрежи, медии, ПР кампании.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготовка за нучната конференция "Политиката в културата на българи и сърби": подаване на информационно писмо до катедри във Филологическия факултет, до Философския факултет в Ниш, уточняване на технически координатори, съставители на програмата, логистика. 14-
Консултационна и образователна дейност, свързана с авторски текстове и преводи на докторанти и студенти26-
Провеждане на 15. тематична конференция "Политиката в културата на българи и сърби" - ВТУ, домакинство на Филологическия факултет55-
Културнообразователна програма за докторанти и студенти от Философския факултет в Ниш (25), които изучават български език - домакинство на докторанти и студенти на Филологическия факултет на ВТУ, които изучават сръбски език.55-
Факултетска международна научна конференция "Езици, култури, комуникации" - тематични секции и кръгла маса с участие на партньори от Университетите в Ниш, Нови Сад, Крагуевац, Източно Сараево, Косовска Митровица, Прищина, Свети Николе - Македония и др.66-
Подготовка и предаване за печат на 15. тематичен двуезичен сборник "Политиката в културата на българи и сърби". Подготовка и предаване за печат на "Балкански калейдоскоп", 6. книга на студентите912-
проф. д-р Ценка Николова Иванова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Радослав Димитров Радев Преподавател Член
проф. д-р Христо Илиев Бонджолов Преподавател Член
доц. д-р Мария Илиева Иванова Преподавател Член
доц. д-р Даниела Божидарова Константинова Преподавател Член
гл.ас. д-р Валентина Григорова Седефчева Преподавател Член
проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова Преподавател Член
ас. Сава Стаменкович Преподавател Член
Марина Танева Иванова Докторант Член
Вероника Шведек Докторант Член
Милен Гочев Митев Докторант Член
Владимир Стоянов Стоянов Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014