Данни за проекта

Стопанската история на България – постижения и перспективи

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 В основата на проекта е идеята за съвместна работа, търсенето на диалог между учените от водещите български научни и образователни институции и създаването на общност от изследователи на стопанската история, които свободно да дискутират основните въпроси на тази специфична тематична област. Проектът включва разработването на дългосрочни програми за научно-изследователска работа, организирането на периодични научни срещи по проблемите на стопанската история и инициирането на дебати. Нужно е да се проследят постиженията до момента и да се установят възможностите за съвместна работа за по-нататъшното развитие на това перспективно и важно поле в българската история. Особено важно е създаването на панели, по които работят учени от различни институции; изграждането на ядра от специалисти по определени теми; развитието на мрежи за бъдещи съвместни сътрудничества, особено под формата на по-мащабни научни проекти. Още повече, форумът дава поле за изява на млади учени – докторанти и пост-докторанти и способства те да станат интегрална част от българската историческа наука.

Специфични цели на проекта:
 1. Сътрудничеството и съвместното развиване на науката, споделянето на опита и постиженията са основната цел на проекта. В допълнение проектът е насочен към: 2. Налагане мястото на ВТУ и ИФ като водещи научни звена в развитието на икономическата история; 3. Осигуряване възможности за осъществяване на диалог между учените от отделните институции, работещи по сходни теми; 4. Създаване на база за развитие на контакти и осъществяване на съвместни изследвания между отделните институции, както и за развитие на по-нататъшни общи проекти. Така поставените цели ще бъдат постигнати чрез: 1. Организиране и провеждане на национална научна конференция на Център за стопански исторически изследвания (ЦСИИ) – подпомагане на неговата дълготрайност и налагането му в страната като водещ форум по въпросите на стопанската история; 2. Провеждане на тематична кръгла маса по проблемите на стопанската история с участието на докторанти и преподаватели от ВТУ и други институции в страната; 3. Изследване на конкретни теми от стопанската история на България и провеждане на архивни проучвания във водещи библиотеки и архиви в страната.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Изследователска работа в БИА, ЦДА, НБКМ и други библиотеки и архивохранилища в София и в страната19-
Подготовка на национална конференция по стопанско-исторически изследвания99-
Провеждане на национална конференция по стопанско-исторически изследвания1010-
Подготовка и редактиране на сборника с доклади от конференцията. 1111-
доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Член
проф. д-р Петко Стефанов Петков Преподавател Член
Антоан Янков Димитров Студент Член
Реджеб Мехмед Реджеб Студент Член
Йолина Николаева Василева Студент Член
Невена Стилиянова Неделчева Докторант Член
Николай Иванов Тодоров Докторант Член
Светлана Стоянова Ганчева Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014