Данни за проекта

Езикът и религията в културната симбиоза на Балканите

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът, който има интердисциплинарен характер и антропологична насоченост, е етап от многогодишни изследвания на езиците и културите на Балканите. Насочен е към сложните отношения между няколко знакови системи, които пазят и предават определено културно съдържание – митология, език и различни религиозно-философски системи. Проучването поставя акцент върху: всекидневните измерения на религията (народно християнство, народен ислям, мистицизъм; формите на съжителство между християнството и остатъци от езически вярвания и обичаи в народната култура на балканските народи; ролята на народните форми на религия като основа на рaзлични културни модели и стереотипи, отразени в езиците на Балканите; свещени места и неформални обители на религиозни общности (аязма, оброчища, параклиси, текета, тюрбета, двуобредни светилища), функциониращи като център на духовния свят на човека и отразяващи определени космогонични представи; формални и неформални модели на общуване, стереотипи на поведение в урбанистична и патриархално-селска среда, с внимание към жестовата фразеология и особено вербализираните ритуални жестове.

Специфични цели на проекта:
 Цели: Натрупване на достатъчно данни от народната култура и езиците на балканските народи, като основа за обобщения и изводи за начина на съжителство между езически обичаи и ритуалност и по-новите религиозни форми като християнство и ислям; Практическо приложение на разработена вече теоретична платформа за комплексно балканистично проучване; Интегриране на опита на международния екип от специалисти с различен научен профил и интерес към културната, религиозната и езиковата симбиоза на Балканите; Осъществяване на връзка между образованието и науката чрез привличане на докторанти, постдокторанти и студенти, създаване на мултимедийни продукти за целите на обучението и др.) Конкретни задачи:Проучване на сакрални места (олтари, светилища, оброчища, аязма, храмове и др.), свързани с основни вярвания, култове, ритуали; Събиране на българска жестова фразеология, с особено внимание към вербализираните ритуални жестове. Изработване на електронен корпус; Допълване на създадената вече балканистична електронна библиотека с нови ценни или редки издания; Организиране на семинар на тема „Езикът и религията в културната симбиоза на Балканите“
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Провеждане на първата работна среща на екипа и разпределение на задачите за 2018 г. 11-
Работа в БИА, ЦДА, НБКМ, ИБЕ (София), в архивохранилища и музеи в страната и чужбина. Издирване, селектиране и превод на документи. Издирване на етнографски материали, свързани с изследвания проблем. Издирване на източници за ексцерпиране на езиков материал. 112-
Теренно проучване на сакрални места (олтари, оброчища, аязма, светилища, храмове), свързани с основни вярвания, култове, ритуали и под.99-
Подготовка за печат на сборника с материали от Шестата юбилейна международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, проведена през 2017 г.1112-
Събиране на езиков материал и създаване на електронна база данни с жестова фразеология на българския език (книжовен пласт и диалекти), с особено внимание към културния контекст, в който те функционират. Подготовка за разгръщането на изградената база данни с материал от другите балкански езици (дейностите по събирането и добавянето им в корпуса ще стане чрез нов проект през следващите години).112-
Допълване на специализираната балканистична електронна библиотека, която след приключване на проекта ще бъде достъпна в библиотеката на ИФ и библиотеката на център „Балкани“.112-
Допълване на електронния библиографски указател по изследваните тематични направления на проекта, който след приключване на проекта ще бъде достъпна в библиотеката на ИФ и библиотеката на център „Балкани“.112-
Изработване на мултимедийни продукти за целите на обучението и популяризиране на резултатите от реализираните дейности по проекта.112-
Семинар на тема „Езикът и религията в културната симбиоза на Балканите“1111-
Подобряване на материалната база за научноизследователска работа (закупуване на техническо оборудване). 112-
Закупуване на книги по разработваната проблематика.112-
проф. д-р Анастасия Ничева Петрова Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова Преподавател Член
гл.ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева Преподавател Член
Десислава Радославова Вутова Докторант Член
Цветана Анастасова Манджукова Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014