Данни за проекта

Съставяне и отпечатване на сборник с научни материали – доклади от Национална научна конференция, посветена на 120 г. от рождението на Асен Разцветников, и новопроучени архивни единици

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 На 3 и 4 ноември 2017 г. в Горна Оряховица и Велико Търново се проведе Национална научна конференция, посветена на 120 г. от рождението на Асен Разцветников, организирана от катедра „Българска литература“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Община Горна Оряховица. През двата пленарни дена водещи учени от различни академични центрове в България представиха нови изследвания върху творчеството на Асен Разцветников. Конференцията създаде пространство за научен обмен на най-новите идеи в проучването на творчеството на големия български поет. Сборникът с доклади от конференцията ще бъде в помощ на студенти, докторанти и специалисти, а също ще обогати посланията към новото поколение читатели.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта е да положи проблематиката, свързана с творчеството на Асен Разцветников, в съвременна светлина и да се достигне до нови научни знания и предложения за актуализация на съществуващите; 1-ва специфична цел на проекта е стимулирането на научни изследвания на творчеството на Асен Разцветников, които да доведат до получаване на ново теоретично знание и научно-приложни резултати; 2-ра специфична цел е постигане на ефективно изследователско взаимодействие по време на проучването и систематизирането на част от архива на Асен Разцветников, между студенти, докторанти, млади учени и утвърдени имена в съвременната литературна наука; 3-та специфична цел е изготвянето на сборник и довеждането до знанието на специалистите от образователните и културните институции на резултатите от конференцията и проучването на част от архива на Асен Разцветников.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Съставяне на екип, включващ 4 студента, специалност Българска филология, двама докторанти и един ръководител, който е утвърден учен в областта на Новата българска литература, за работа с архива на Асен Разетников.12-
Пряко пручване на архива на Асен Разцветников от изследователския екип. Обсъждане на резултатите от пручването.25-
Редактиране на материалите и съставяне на сборник.59-
Отпечатване на сборник.1111-
проф. дн Иван Герасимов Станков Преподавател Ръководител на екипа
проф. д-р Димитър Михайлов Иванов Преподавател Член
гл.ас. д-р Илияна Иванова Димитрова Преподавател Член
проф. д-р Антония Веселинова Велкова-Гайдаржиева Преподавател Член
гл.ас. д-р Светла Николова Дживтерева Преподавател Член
гл.ас. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова Преподавател Член
Елица Йорданова Топалова Студент Член
Пенка Петрова Констнатинова Докторант Член
Нели Йорданова Кирилова Докторант Член
Александър Христов Христов Докторант Член
Цветомира Александрова Кюркчиева Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014