Данни за проекта

Математически модели и софтуерни решения в теорията на кодирането и криптографията

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 През последните години киберсигурността се превърна в един от основните световни приоритети. Настоящият проект е насочен е към фундаментални научни изследвания, свързани с разработване и софтуерна реализация на математически модели за защитата на информацията. Използваните методи се прилагат в теорията на кодирането и криптографията с цел увеличаване на надеждността на цифровите комуникации. Тези методи предполагат разработване на аналитичен и алгоритмичен апарат, който включва основните градивни елементи за решаване на проблеми на киберсигурността. Резултатите принципно са теоретични, но предложените схеми за криптографски примитиви могат да се реализират при интерес от страна на конкретни потребители. Проектът е естествено продължение на успешно приключилия проект по договор № ФСД-31-653-07/19.06.2017. Екипът включва както утвърдени специалисти в областта, така и млади учени и докторанти, които допринасят с иновативни решения.

Специфични цели на проекта:
 Основната цел на проекта е постоянно да се стимулира и подпомага научно-изследователската работа на участниците в проекта, както и техните изяви в това направление чрез участия в национални и международни конференции и семинари и публикации в реномирани издания. По този начин ще се обогати с нови теми и идеи дейността на научния семинар „Математически основи на информатиката”. Важен аспект е и разширяване на сътрудничеството с учени от български и международни организации, работещи в областите кодиране, криптография и защита на информацията и др. (ИМИ – БАН, ДАНС, COSIC Research Group in KU Leuven, Белгия, Meijo University и Technology Institute Нагоя, Япония, и др.). Конкретните задачи за постигане на поставените цели са видими от приложената работна програма на проекта. От почти удвоеното ? съдържание (спрямо тази от предходния проект) се виждат амбициите на участниците за постигане и представяне на още по-съществени резултати и нуждата от адекватното им финансиране.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организиране и провеждане на семинара ”Математически основи на информатиката”.112-
Участие на членове на колектива в Sixteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Русия.99-
Участие на членове на колектива в 24th Conference on Applications of Computer Algebra, Испания.66-
Участие на членове на колектива в международната научна конференция „Differential Geometry and Dynamical Systems” (DGDS-2018), Мангалия, Румъния.89-
Участие на членове на колектива в междуна-родната научна конференция „XX Geometrical Seminar”, May 20 – 23, 2018, Vrnjacka Banja, Serbia.55-
Организиранеи участиев международната конференция “VI-th International Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.99-
Участие на членове на колектива с доклади в ежегодния национален семинар по теория на кодирането и приложения.1212-
Изследвания върху барицентрична диферен-циална геометрия на криви и повърхнини и приложения към: 1) кватернионни и ко-кватернионни многообразия, 2) траектории на рационални криви и повърхнини на Безие, 3) елиптични криви, комплексни рекурентни редици. 112-
Изследване на диференциалната геометрия на почти параконтактни метрични многообразия.112-
Конструиране, класификация и изследване на криптографски свойства на векторни булеви функции (S-boxes).112-
Изследване и конструиране на изодуални кодове.112-
Изследване на тегловните функции на едночетните самодуални кодове.112-
Изследване и реализация на алгоритми за разбиване на елементи на матроид с приложение в теория на кодирането.112-
Изследване и реализация на алгоритми за конструиране и класификация на Complementary Information Set Codes.112-
Изследване на протоколи за биометрични данни.112-
Реализация на алгоритми за конструиране на квантови и ДНК кодове чрез адитивни самодуални кодове.112-
Изследване на криптографски примитиви от вида Oblivious transfer и извършване на експерименти в мрежова среда.112-
доц. д-р Валентин Пенев Бакоев Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Галя Василева Накова Преподавател Член
доц. д-р Златко Георгиев Върбанов Преподавател Член
гл.ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева - Стоева Преподавател Член
гл.ас. д-р Венелин Симеонов Монев Преподавател Член
ас. Виктория Герасимова Бенчева Преподавател Член
ас. Мая Радославова Христова Преподавател Член
проф. дн Стефка Христова Буюклиева Преподавател Член
доц. д-р Милен Йорданов Христов Преподавател Член
Мария Ивановна Шоп Студент Член
Мария Руменова Пашинска Студент Член
Борислав Антонов Анчев Студент Член
Любомир Георгиев Филипов Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014