Данни за проекта

Форум за 3D графика и компютърна медия “VISION” www.3d-vision.org

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Форум за тримерна графика – “Vision” е ежегодно провеждащо се издание от 2004 година и в настоящия етап се нуждае от прилагане на постигнатите резултати. Трябва да се подчертае, че “Vision” е уникален за българската научно изследователска и художествено творческа сцена проект, който в своето развитие предполага набирането на все по голям потенциал. Дългосрочната стратегия – работеща връзка между образованието и бизнеса позволява синтез и диалог, който подсигурява по широк кръг на разпространение на идеите сред обществото. През дванадесетте поредни години провеждането на форума се извършваше с изключителната подкрепа на Великотърновски университе с изключение на настоящата 2017 година. Форумът създава предпоставки за включване на работата с високи технологии в учебния процес на Великотърновски университет, като същевременно увеличава интереса на кандидатстудентите, които са съществена част от интересуващите се. През 2018 година се предвижда провеждането на съпътстваща конференция.

Специфични цели на проекта:
 Присъствието на лектори от различни области на използването на 3D и компютърната графика, допринася за прекия обмен на информация, както и контакти между работодателите в съответните области и проявяващите интерес към бъдещата реализация в тях. Аналитичните посещения на водещите форуми и учебни заведения в областта на тримерната графика в световен мащаб, ще осигурят необходимата информация за тенденциите и развитието в тази област. Това от своя страна ще даде солидна основа за внедряването на дисциплини свързани с 3D в учебния процес. Проучване на интересите на заинтересовани компании за наемането на завършили Великотърновски университет студенти.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Подготвителен етап за мотивиране на участниците – представяне в уебсайтовете за компютърна графика www.3dbg.com , www.graphila.com36-
Дизайн, печат и разпространение на рекламни материали.311-
Закупуване на софтуерно и хардуерно оборудване за нуждите на Форума и в последствие на Факултет изобразително изкуство.49-
Комуникация с евентуалните лектори и презентиращи компании с цел уточняване на логистиката.1011-
Комуникация с медиите и провеждане на пресконференция.1011-
Провеждане на форум VISION 2017 по предварително подготвената програма1011-
Заснемане и документиране на форума.1011-
Подготовка и публикуване на докладите от съпътстващата конференция.1112-
Анализиране на резултатите.1112-
доц. д-р Светослав Ангелов Косев Преподавател Ръководител на екипа
гл.ас. д-р Атанас Димитров Марков Преподавател Член
Анна Росенова Господинова Студент Член
Михаела Василева Радкова Докторант Член
Симеон Живков Желев Докторант Член
Радимира Георгиева Йорданова Докторант Член
Антония Валентинова Ламбева Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014