Данни за проекта

Превенция срещу езика на омразата в образователните институции – продължение

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът е продължение на осъществения през 2017 г. проект със същото наименование и целта му е да бъде финализирана идеята за създаване и прилагане в образователната среда на работещ механизъм за превенция срещу езика на омразата. Създаването на механизма е продиктувано от публично оповестени данни на ЦКБППМН, както и въз основа на резултатите от собствено анкетно изследване в образователни институции в община Плевен и община Враца, показващи, че формите на езика на омразата (агресия, насилие, дискриминация) присъстват трайно в нашето ежедневие и постепенно се превръщат в стереотип на поведение сред подрастващите. Ограничаването на тяхното негативно въздействие върху учениците е сериозно предизвикателство за образователните институции и учителите и прилагането на механизма би спомогнало за постигане на тази цел.

Специфични цели на проекта:
 Целите на проекта са свързани с апробирането на разработения в предходния етап обучителен модул в образователната практика, като идеята е да се съдейства за формиране на просоциално поведение при подрастващите, изключващо прояви на омраза, агресия и тормоз. Прилагането на работещ механизъм за нулева толерантност срещу езика на омразата в образователните институции се определя като водеща изследователска цел. Механизмът включва както превенция сред учениците чрез представяне на целенасочено подбрани теми (вкл. обучителния модул), така и активна комуникация между заинтересованите страни с оглед намиране на ефективни решения за ограничаване негативното говорене между учениците. За постигане на целта се планира реализирането на следните задачи: апробиране на обучителния модул в образователни институции; дискусионни срещи с учители относно възможностите за оптимизиране на педагогическите взаимодействия; провеждане на форум за представяне на Добри практики; информационни кампании.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Работни срещи с педагогическите екипи на избраните образователни институции, в които ще се апробират темите, включени в обучителния модул. Провеждане на работни срещи с учителите с цел изработване на програма и график за провеждане на тематичните срещи. Ще бъдат обсъдени формата на представяне и възможностите за включване на по-широк кръг участници ученици, студенти – бъдещи учители, родители, други заинтересовани страни – при представяне на някои от темите. 22-
Провеждане на 20 тематични срещи на студенти и преподаватели с учители за апробиране на крайния продукт. Преминалите обучение студенти под ръководството на преподавателите от екипа и на учителите на съответните класове ще осъществят 20 срещи (10 в училища в град Плевен и 10 в училища в град Враца) за представяне на темите от модула с цел осъществяване на превенция срещу разпространението на езика на омразата сред учениците. 25-
Провеждане на кръгла маса за представяне на Добри практики с участието на студенти от Педагогически колеж - Плевен и Филиал Враца, преподаватели и представители на образователни институции. Участващите в проекта студенти и учители ще представят дейностите, в които са реализирали, както и постигнатите резултати. Резултатите ще бъдат публикувани в специализирани издания.1010-
Информацианни кампании. В края на проекта ще се проведе информационна среща с медиите, която ще има за цел, от една страна, да популяризира социалната значимост на проекта, а от друга – да се представят конкретните резултати от проектните дейности. Всички събития в рамките на проекта ще бъдат своевременно отразявани в интернет страницата на ВТУ.1111-
доц. д-р Анелия Спасова Рангелова Преподавател Ръководител на екипа
доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова Преподавател Член
доц. д-р Пенка Илиева Марчева Преподавател Член
проф. д-р Маринела Великова Михова Преподавател Член
гл.ас. д-р Даринка Христова Костадинова Преподавател Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014