Данни за проекта

Приложение на системи за компютърна математика в учебния процес и в научните изследвания

Финансираща програма: Наредба за НХТД от 1.1.2017; Статус: Приключен
Общи цели на проекта:
 Проектът е насочен към използване и прилагане на съвременни системи за компютърна математика като Wolfram Mathematica, Maxima, Maple, Mathlab, GeoGebra и други, които имат пряко отношение към съвременния учебния процес и научни изследвания. Специално внимание се отделя за: • Приложение на иновативни дидактически и информационни технологии в математическото образование. • Разработване на съвременни иновативни софтуерни решения на актуални научни и приложни проблеми по математика. Важна част от проекта е популяризиране използването на математически софтуер в лекции и семинарни занятия в дисциплини като: • Aлгебра • Криптографски методи и теория на кодирането • Геометрия • Числени и оптимизационни методи • Теория на вероятностите и математическа статистика • Училищни курсове по алгебра, анализ и геометрия • Методика на обучението по математика. Проектът е в съответствие приоритетите на Факултет „Математика и информатика“ и Националната стратегия за научни изследвания.

Специфични цели на проекта:
 Образователни цели и задачи • Разработване и използване на иновативни образователни подходи в обучението по математика. • Усъвършенстване и осъвременяване знанията и компетенциите на преподаватели, докторанти и студенти – бъдещи учители по математика и информатика. • Активна работа по подготовка и участие на студенти в национални състезания по компютърна математика, които повишават престижа на факултет „Математика и информатика” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в национален и международен план. 4.2.2 Научноизследователски и приложни цели и задачи Решаване на актуални математически проблеми като: • Развитие на нови изследвания за барицентричното смятане и приложения към рационални криви на Безие за нуждите на геометричното моделиране и компютърната графика. • Изследване на криви и повърхнини в тримерно пространство на Минковски. • Имплементиране на класически и съвременни криптографски алгоритми. • Изследване на трансформациите на Уолш-Адамар с приложение в теория на кодирането и др.
Описание на дейносттаНач. месецКраен месецИзпълнители
Организиране и провеждане на кръгла маса на тема „Използване на математически софтуер в обучението по математика”25-
Участие в семинари, научни сесии и конференции по темата по проекта511-
Провеждане на научен семинар за студенти и докторанти относно приложение на математически софтуер в научни разработки и в процеса на обучение511-
Провеждане на курс от гост-лектор върху избран пакет за компютърна математика (Mathematica, Maxima или Geogebra) за преподаватели, студенти и докторанти във Факултет „Математика и информатика” 311-
Организиране и провеждане на миникурсове(между 10 и 20 учебни часа) по теми от линейна алгебра, геометрия, математически анализ 312-
Участие в Международна конференция по геометрия "XX Geometrical Seminar 2018", Vrnjacka Banja, Serbia35-
The XII-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems (DGDS-2018, Mangalia - Romania 89-
Организиране и участие в международната конференция “VI-th International Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“810-
Изследвания върху барицентрична диференциална геометрия на криви и повърхнини и приложения към: 1) кватернионни и ко-кватернионни многообразия 2) траектории на рационални криви и повърхнини на Безие 3) елиптични криви, комплексни рекурентни редици 312-
доц. д-р Иванка Минчева Георгиева Преподавател Ръководител на екипа
проф. дн Стефка Христова Буюклиева Преподавател Член
доц. д-р Милен Йорданов Христов Преподавател Член
доц. д-р Галя Василева Накова Преподавател Член
доц. д-р Любомир Янакиев Христов Преподавател Член
гл.ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева - Стоева Преподавател Член
ас. Виктория Герасимова Бенчева Преподавател Член
Жоржета Йорданова Ангелова Докторант Член
Янислава Стоянова Радославова Студент Член
Николина Детелинова Николова Студент Член
Христина Валентинова Христова Студент Член
Виктория Димитрова Димитрова Студент Член
Стоян Георгиев Борисов Студент Член
Симона Симеонова Ченкова Студент Член
Иво Валериев Андреев Докторант Член
Настоящият регистър е разработен в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0042 „Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ носи цялата отговорност за съдържанието на този регистър, и при никакви обстоятелства последният не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката
© Великотърновски университет 2014